Unders?kelse om sykehuslegers arbeidstid

For ? avdekke hvor mye sykehusleger faktisk jobber, b?de l?nnet og ul?nnet, har Legeforeningen spurt samtlige sykehusleger om deres arbeidstid.
Viktige funn i unders?kelsen:
Mange ?rsverk utover normal arbeidstid
Leger jobber 3 280 ?rsverk utover det som er normal arbeidstid
812 ?rsverk er uregistrert arbeid. Alts? ikke overtid, vakans eller del av normal arbeidstid
Alle landets helseforetak har ordninger med polikliniske tjenester p? kveldstid innenfor dagens tariffavtale
For h?yt arbeidspress
Halvparten svarer at de opplever arbeidsintensiteten som h?y eller sv?rt h?y
70 prosent svarer at det er for f? leger i avdelingen der de jobber. Dette er jevnt fordelt p? stillingskategori og ansettelsesform
25 prosent oppgir at de presses av arbeidsgiver til ? jobbe utover tjenesteplanens lengde
Unders?kelsen ble besvart av 6 223 leger, noe som gir en svarprosent p? 52,3 prosent. En presentasjon av funnene er tilgjengelig p? Legeforeningen.no

Om Legeforeningen
Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.

Legeforeningens form?l er ? jobbe for felles faglige, sosiale og ?konomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og ? arbeide med helsepolitiske sp?rsm?l.0000Send som e-post
Del denne

Authors
Top