Vitenskap

Turister f?r rapportere fiskelykke

Et nettbasert rapporteringssystem kan gi sikrere tall p? fisketuristers fangster og bidra til en kunnskapsbasert og b?rekraftig forvaltning av norsk fisketurisme.
Det finnes ikke noe offentlig register over turisters fiskefangster i Norge, og ingen obligatorisk fangstrapportering. Fisketurismen?ringen er i stor vekst, og situasjonen har skapt bekymring for effekten som dette fisket har p? norske fiskebestander.
Et nytt verkt?y for rapportering av fangst er n? utviklet spesielt for fisketuristn?ringen. Registreringen kan gj?res med en app p? et nettbrett, eller via en nettleser. Sist sommer ble prototypen testet ut.
Turistene m? motiveres
Fem turistfiskebedrifter i Troms var med p? testen, b?de sm? og store bedrifter. Bedriftene oppfordret sine fiskende gjester til ? registrere sin daglige fangst. Turistene fikk tilgang p? nettbrett med en fiskeregister-app, og slik ble det enkelt for turistene ? rapportere fangst.
Turistene rapporterte fangst p? torsk, sei, hyse og kveite. Verkt?yet er laget p? norsk, engelsk og tysk, men siden det ble brukt foto av de ulike fiskeslagene, stilles det f? krav til spr?kkunnskaper.
Testen viste at turistenes motivasjon for ? rapportere inn fangster var varierende, men at positiv holdning og oppfordring fra eierne av fiskecampene bidro til at flere rapporterte. Noen ?nsket ? rapportere anonymt, antakelig p? grunn av frykt for overv?kning fra myndighetene. Gjennom testperiodene fikk man ogs? bekreftet at tilgang p? nettbrett ?kte motivasjonen, og det kom fram mange gode ideer til videre utvikling av systemet.
Fakta p? bordet
Trude Borch har i mange ?r forsket p? fisketurisme. Hun har bidratt i utviklingen av prototypen med r?d om brukervennlighet og om hva som skal til for at fangstdata som rapporteres er solide.
– Skal man f? til en b?rekraftig og kunnskapsbasert forvaltning av denne n?ringen, er det avgj?rende ? ha kunnskap om de faktiske forhold. Fakta er ogs? viktig for ? dempe konflikten mellom turistfiskebedrifter og v?rt tradisjonelle yrkesfiske. Et verkt?y som dette rapporteringssystemet kan v?re en viktig brikke i dette, sier Borch.
– Det finnes ingen oversikt over hvor mange bedrifter som driver fisketurisme i Norge i dag, og en obligatorisk registrering av slike bedrifter vil ogs? v?re positivt, b?de med hensyn p? kartlegging av fangster og myndighetskontroll, sier Borch.
Dagens forvaltning av fisketurisme begrenser seg til regler for bruk av fiskeredskap, antall kilo fisk man kan ta med ut av landet, og minstem?l p? fisk som tas i land. Borch presiserer at det ikke finnes noen begrensing p? hvor mye fisk man kan ta ut av havet, kun hvor mye fisk som kan tas ut av landet.
?rlige rapporter
I forbindelse med uttestingen av rapporteringsverkt?yet kunne turistfiskebedriftene f?lge med p? hvor mye som ble rapportert inn hos dem hver dag. De fleste bedriftene mente det var ganske stort samsvar mellom innrapporterte tall og faktisk fangst. Ofte satt turistene sammen med eierne av fiskecampen og registrerte fangstene.
– Skal frivillig innrapportering fungere, m? bedriftene selv v?re motiverte for ? f? deres kunder til ? rapportere fangsten, og legge til rette for det. Men det kan hende et ris bak speilet ogs? m? til, mener Borch.
En mulig l?sning som er skissert, er at turister m? kunne vise en kvittering for innrapportert fangst, en slags ?sluttseddel?, f?r de f?r ta sine 15 kilo fisk ut av landet.
Avventer kommersialisering
Tura AS fikk flere gode ideer gjennom uttestingen. Blant annet arbeides det med ? gj?re rapporteringsverkt?yet tilgjengelig i b?ter og p? mobil, noe som vil forenkle innrapporteringen ytterliggere.
– Det er forel?pig ikke noe krav fra myndighetene om ? rapportere inn fangst fra turistfiske. En ytterligere kommersialisering av systemet vil derfor avhenge av en avklaring av dette fra myndighetshold, sier prosjektleder i Tura AS, Ottar Remmen.

Om Nofima
Nofima er Europas st?rste n?ringsrettede forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturn?ringen, fiskerin?ringen og matindustrien.
Instituttet ble etablert 1. januar 2008 og har om lag 380 ansatte. ?rlig omsetning er rundt 530 millioner kroner.
Vi leverer internasjonalt anerkjent forskning og l?sninger som gir n?ringslivet konkurransefortrinn langs hele verdikjeden.
Nofima AS har hovedkontor i Troms?, og forskningsvirksomhet p? Aver?y, i Bergen, Stavanger, Sunndals?ra, Troms? og p? ?s.Send som e-post
Del denne

Similar Posts