St?rste medisinske nyhet p? over 10 ?r for kvinner med brystkreft og spredning

FOR HELSEJOURNALISTER

En ny behandling for brystkreftpasienter med spredning er godkjent. Norge er det f?rste landet i Europa som tar i bruk den nye behandlingen med Afinitor, som betegnes som et stort medisinsk fremskritt.
Brystkreft med spredning er ?rsaken til de fleste d?dsfall ved brystkreft1,2. Nyere forskning viser at kvinner som ble behandlet med Afinitor (everolimus) kombinert med standard antihormonbehandling i snitt fikk 11 m?neder ekstra levetid uten sykdomsforverrelse, sammenlignet med 4,1 m?neder ved antihormonbehandling alene3.
Den verdensomspennende Bolero-2 studien viste ogs? at 1 av 3 pasienter fikk forlenget levetid uten progresjon p? over ett ?r3.
? Dette er det st?rste medisinske fremskrittet p? over 10 ?r for pasienter med hormonf?lsom brystkreft. At EU godkjenner s? raskt, forteller hvor sterke dataene er, kommenterer professor Erik Wist, leder av Norsk Bryst Cancer Gruppe (NBCG) og overlege ved kreftavdelingen p? Oslo Universitetssykehus.
Kreftmedisinen Afinitor er godkjent b?de i EU (inkludert Norge) og USA for behandling i kombinasjon med antihormonterapi for postmenopausale kvinner med ?strogenpositiv, HER-2 negativ brystkreft etter tilbakefall eller progresjon med en ikke-steroid aromatasehemmer, som er dagens standard behandling. Den nye behandlingen medf?rer at legene kan utsette bruk av cellegift, som ofte er forbundet med sterke bivirkninger3.
Kontaktpersoner for mer informasjon:
Erik Wist MD, PhD.
Professor og overlege ved kreftavdelingen p? Oslo Universitetssykehus, og leder av Norsk Bryst Cancer Gruppe (NBCG).
Telefon: 480 01 448 E-post: [email protected]
Tarje Bergdahl, Head Medical Affairs, Novartis Onkologi Norge
Telefon: 913 74 469 E-post: [email protected]

1) Om brystkreft og spredning
– Hver dag f?r ?n norsk kvinne diagnosen metastatisk brystkreft (brystkreft med spredning). Dette er ?rsaken til de fleste d?dsfall ved brystkreft.
– Brystkreft er kreftformen som forekommer hyppigst blant norske kvinner.
– 30 000 nordmenn lever i dag med diagnosen brystkreft.
– P? verdensbasis oppdages det hvert ?r ca. 220 000 nye tilfeller av hormonreseptor-positiv og HER-2 negativ brystkreft.
2) Om hormonell f?lsom brystkreft
De fleste brystkreftpasienter med spredning har en kreftform som kalles hormonell f?lsom brystkreft. Det vil si at kreftsvulstene benytter seg av ?strogen som vekststimulerende ?n?ring?. Afinitor er en ny type behandling som blokkerer kreftcellenes mulighet til ? spre seg, gjennom ? hindre tilf?rselen av oksygen til kreftcellene og blokkere veksten av svulstene. Antihormonterapi er grunnsteinen i behandling av metastatisk brystkreft, men dessverre vil alle pasientene etter hvert utvikle resistens og sykdomsforverrelse til tross for den etablerte hormonbehandlingen. Konsekvensen er at mange kvinner m? videre behandles med cellegift, som er belastet med sterkere bivirkninger.
3) Om BOLERO-2
BOLERO-2 er en fase III, randomisert, dobbelblind, placebokontrollert, multisenter studie. Studien omfattet 724 pasienter og ble gjennomf?rt p? 189 sykehus over hele verden, blant annet i Norge. Pasienter som oppfylte studiekriteriene ble randomisert (2:1) til ? f? enten Afinitor 10 mg/dag oralt (n= 485) eller placebo (n = 239). Alle pasienter i denne studien fikk i tillegg behandling med antihormonbehandling av typen steroidal aromatasehemmer (eksemestan tabletter 25 mg/dag). Det prim?re endepunktet var progresjonsfri overlevelse (PFS), basert p? utpr?vers radiologiske vurdering.
Analyser utf?rt av en sentralisert, uavhengig radiologisk granskningskomité viste at Afinitor kombinert med antihormonbehandling forlenget progresjonsfri overlevelse uten sykdomsforverring til 11,0 m?neder sammenlignet med 4,1 m?neder (p<0,0001) for antihormonbehandling alene. I tillegg ga behandlingen 56 % reduksjon i risikoen for spredning og d?d. Resultatene forklares med at Afinitor ser ut til ? oppheve behandlingsresistens hos pasientene. Resultatene fra BOLERO-2 studien ble publisert i New England Journal of Medicine desember 2011, og samtidig presentert p? den store kreftkongressen i San Antonio. NO1208049139 Referanser: ? Baselga J. Everolimus in combination with exemestane for postmenopausal women with advanced breast cancer who are refractory to letrozole or anastrozole: results of the BOLERO-2 phase III trial. 2011 European Multidisciplinary Cancer Congress. Presentation of late breaking abstract No. 9LBA. September 26, 2011 ? Piccart M et al. Everolimus for Postmenopausal Women with Advanced Breast Cancer: Updated Results of the BOLERO-2 Phase III Trial. Abstract #559. American Society of Clinical Oncology 2012 Annual Meeting, Chicago, IL. ? J. O'Shaughnessy. "Extending Survival with Chemotherapy in Metastatic Breast Cancer." Oncology 2005, 10: 20-29. ? Baselga, J. Everolimus in Postmenopausal Hormone-Receptor-Positive Advanced Breast Cancer. New England Journal of Medicine. February 9, 2012. ? National Cancer Institute. "What You Need to Know About Advanced Breast Cancer." Available at: http://www.cancer.gov/cancertopics/wyntk/breast/WYNTK_breast.pdf. Accessed on March 8, 2012. ? Dobrescu, Andrei. "Study of Estrogen Receptor and Progesterone Receptor Expression in Breast Ductal Carcinoma In Situ by Immunohistochemical Staining in ER/PgR-Negative Invasive Breast Cancer." May 9, 2011. Available at: http://www.isrn.com/journals/oncology/2011/673790/. Accessed on April 9, 2012. ? Oncolex.no, Kreftforeningen.no Om Novartis Novartis leverer l?sninger innen helsevern som m?ter de voksende behovene hos pasienter og samfunn. Novartis fokuserer bare p? helsevern og kan tilby et sammensatt produktutvalg for ? m?te disse behovene p? den beste m?ten: innovative legemidler, ?yepleie, kostnadssparende generiske legemidler, helseprodukter til forbrukere, forebyggende vaksiner og diagnostiske verkt?y. I 2010 oppn?dde Gruppens samlede virksomhet nettosalg p? 50,6 milliarder USD mens omtrent 9,1 milliarder USD (8,1 milliarder USD eksklusive skadeserstatninger og amortiseringsavgifter) ble investert i forskning og utvikling (R&D) innen Gruppen. Selskapene i Novartisgruppen har hovedkvarter i Basel, Sveits, og har omtrent 119 000 fulltidsstillinger og driver sin virksomhet i mer enn 140 land over hele verden. For ytterligere informasjon, se http://www.novartis.com 1000Send som e-post Del denne

Authors

Related posts

Top