Vitenskap

Stor lansering av HelseOmsorg21

– Dokumentet blir viktig i arbeidet med ? gj?re regjeringens m?l for helse og omsorgssektoren om fra ord til handling, sa statsministeren under lanseringen i Oslo.
Et kunnskapsl?ft for kommunene, et sterkere fokus p? n?ringsutvikling innenfor helse og omsorgssektoren, og en brukerfokusert tiln?rming stod s?rlig sentralt da John-Arne R?ttingen, leder av strategigruppen, presenterte HelseOmsorg21.
Dokumentet er resultatet av en nasjonal strategiprosess som skal legge til rette for en m?lrettet og koordinert innsats for forskning, utvikling og innovasjon i helse- og omsorgsomr?det.
En kunnskapsbasert kommunal helsetjeneste
– Det blir helt n?dvendig ? opprettholde et trykk p? medisinsk og helsefaglig forskning i lys av de store utfordringene vi st?r overfor og den raske utviklingen innenfor medisinen, understreket president Hege Gjessing. Hun representerer Legeforeningen i Topplederforumet, en varig dialogarena som ogs? har et oppf?lgingsansvar for HelseOmsorg21.
Solid finansiering, en ny instituttsektor for kommunene og et nytt nasjonalt register for kommunal helse- og omsorgstjenester, var blant tiltakene R?ttingen trakk frem.
– Det er viktig ? styrke forholdet mellom kommunene og relevante forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Senter for kvalitet i legekontor passer godt inn i forslaget til ny instituttsektor slik det er presentert i strategien, sier Gjessing. Senteret skal skape bro mellom de ulike akt?rene som kommunelegene og de akademiske sentrene, og er en struktur Legeforeningen mener det b?r satses mer p?.
Organiseringen av kommunesektoren og samhandlingen med spesialisthelsetjenesten vil bli avgj?rende. Likevel er det viktig ? understreke at det meste av helsetjenestene leveres i m?tet mellom pasient og behandler. ? Dette trenger vi ogs? mer kunnskap om. Behovet for ? styrke allmennmedisinsk klinisk forskning drukner noe i strategiens tverrfaglighet og fokus p? kommunene, forklarer presidenten.
Helsedata som nasjonalt fortrinn
Et av de fem hovedsatsingene i strategien handler om tilgang til innsamlet data. R?ttingen la vekt p? at alle de tre m?lene om god folkehelse, grensesprengende forskning og n?ringsutvikling har sin forankring i dette komparative fortrinnet. – Det forutsetter at vi forenkler og forbedrer regelverket og forvaltningen av disse kildene, samtidig som sikkerheten og personvernet ivaretas, sa R?ttingen under lanseringen.
– Vi er enige i at det er s?rlig behov for informasjon om den kommunale helsetjeneste, et kommunalt helse- og omsorgsregister kan derfor v?re viktig, sier Gjessing. – Samtidig er det viktig ? forsikre de som registrerer dataene om at dette vil brukes p? en hensiktsmessig og faglig nyttig m?te.
HelseOmsorg21 kan lastes ned ved ? f?lge denne lenken.
Om Legeforeningen
Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.

Legeforeningens form?l er ? jobbe for felles faglige, sosiale og ?konomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og ? arbeide med helsepolitiske sp?rsm?l.0000Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy