Statsbudsjettet: Overraskende svakt helsebudsjett

– Regjeringens helsebudsjett st?r ikke i stil med lovnadene som ble gitt, sier Hege Gjessing, president i Legeforeningen.

Legeforeningen mener regjeringen bommer med insentivene for ?kt effektivisering av sykehusene. Mange sykehus er allerede i en situasjon der de kutter og sparer for ? f? r?d til investeringer.
I utakt med virkeligheten
– ? p?legge sykehusene ytterligere effektivitetskrav, uten at de samtidig f?r midlene til ? gjennomf?re dette p? en forsvarlig m?te, er i utakt med virkeligheten, sier Gjessing.
Gjessing peker p? den h?ye beleggsprosenten i Norge p? 93 %, som med all tydelighet beviser at sykehussektoren har store utfordringer med tanke p? kapasitet. ?rets SAMDATA-rapport legger ogs? til grunn at sykehussektoren har hatt en produktivitetsvekst p? 5 prosent de siste fire ?rene.
– Sykehusene har aldri behandlet flere pasienter enn n?. Hvor langt skal man g? i ? effektivisere en sykehussektor som allerede er s? gjennomeffektivisert? sp?r Gjessing.
Les ogs?: Helseministeren innr?mmer: – Vi ligger 700 millioner fra m?let

Hvileskj?r for helsetjenesten i kommunene
Regjeringen legger heller ikke opp til ? styrke helsetjenesten i kommunene. 100 millioner skal videref?res p? grunn av ?kte oppgaver etter revideringen av fastlegeforskriften.
– Det er ingenting i budsjettet som tilsier at vi n? greier ? rekruttere de 500 fastlegene det er behov for ?rlig, sier Kari Sollien, leder i Allmennlegeforeningen.
Selv om en ?kning i omsorgstjenesten er et positivt tiltak, etterlyser Legeforeningen den samme satsingen p? helsetjenesten i kommunene. Spesielt med tanke p? de utfordringene som ble utl?st av samhandlingsreformen. Det er flere alvorlig syke pasienter som skal behandles i kommunehelsetjenesten n?. Det krever ?kt satsing p? legetjenesten.
Heller ikke SKIL (Senter for kvalitet i legekontor) ble prioritert i ?rets budsjett.
– Etableringen av SKIL var viktig. Vi mener senterets arbeid er av s? avgj?rende betydning at man burde ha funnet rom til ? st?tte form?let i statsbudsjettet, sier Marit Hermansen, leder i Norsk forening for allmennmedisin.
Les ogs?: – P? stedet hvil for allmennlegene

Etterlyser storstilt helsesatsing
– Statsbudsjettet viser at satsingen p? spesialist- og prim?rhelsetjenesten er p? stedet hvil. Dette er med ? sette en sektor som allerede er hardt presset ytterligere p? pr?ve. Skal vi f? en spesialisthelsetjeneste og en kommunehelsetjeneste som det virkelig skinner av, m? det komme betydelige investeringer p? bordet. Dette gjelder ikke minst for ? realisere samhandlingsreformens intensjon om mer forebygging, tidligere behandling og bedre samarbeid, sier Gjessing.
Myndighetene har et uttalt m?l om ? f? p? plass verdens beste helsetjeneste. Samtidig er Norge det OECD-landet som har hatt den laveste veksten i helseutgifter siden 1999, regnet i faste kroner per innbygger.
– Skal regjeringen holde l?ftene fra valgkampen og ta fatt p? helsesektorens enorme etterslep, m? det politisk vilje og handlekraft til. Vi forventer derfor at kutt og krav til effektivisering avl?ses av en storstilt helsesatsing i neste ?rs budsjett, understreker Hege Gjessing.
Om Legeforeningen
Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.

Legeforeningens form?l er ? jobbe for felles faglige, sosiale og ?konomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og ? arbeide med helsepolitiske sp?rsm?l.0000

Authors

Related posts

Top