Vitenskap

Skyggeboksing fra Spekter

Spekter skal sikre et forsvarlig arbeidsmilj? for alle ansatte – ikke hindre statlige nedfelte organer i ? passe p? at dette f?lges opp, skriver president Hege Gjessing i Dagens N?ringsliv, mandag 7. april.
Administrerende direkt?r Anne-Kari Bratten i Spekter har den siste tiden raslet med sablene mot Arbeidstilsynet. Hun har g?tt s? langt som ? kreve gjennomgang av m?ten tilsynet jobber p?.
Det er derfor ikke vanskelig ? forst? hva som er kilden til Brattens frustrasjon i DN 31. mars. Men det paradoksale ved dette innlegget er at flere av ledelsesutfordringene som skisseres er en direkte konsekvens av Spekters egen praksis som arbeidsgiverorganisasjon. V?r sektor er et godt eksempel i s? m?te. Det er mye som hindrer god ledelse i dagens helsetjeneste, hvor Spekter er en tung representant for dem som eier og driver sykehusene.
V?re medlemmer melder om ?top-down?–styring fra helseforetak, om flere og nye lederlag og om en betydelig ?byr?kratisering? av sykehushverdagen. Avstanden mellom der beslutninger fattes og der faget ut?ves og utvikles, er blitt altfor lang. F?rstelinjeledere er den gruppen av ledere som st?r n?rmest pasientbehandlingen og som forvalter st?rstedelen av de samlede ressursene i sykehusene. Disse lederne er helt avgj?rende for at vi har en helsetjeneste preget av kvalitet, trygghet og respekt. Likevel lider de under detaljstyring og liten eller ingen reell innflytelse i beslutningsprosesser. De f?ler avmakten p? kroppen daglig. Handlingsrommet for ledelse svekkes i tillegg av nye innsparingskrav og press ovenfra om stadig flere tellekanter og rapporteringer. Det er kanskje ikke s? rart at Bratten blir m?tt med gratulasjoner om ?stadig h?yere tante Sofie-faktor?. Tilliten uteblir.
I en slik sykehushverdag, er det ikke kontroll og tilsyn som utfordrer det norske ledelsesidealet. Det bidrar faktisk til ? styrke det. De siste ?rene har Arbeidstilsynet avdekket oppsiktsvekkende feil og mangler n?r det gjelder helse, milj? og sikkerhet i sykehus. Tusenvis av brudd p? arbeidsmilj?loven og manglende systemer for registering av arbeidstid er hovedregelen ? ikke unntaket. Tilsynet mener sektoren er en ?utsatt n?ring? med ?alvorlige og sammensatte arbeidsmilj?utfordringer?. Riksrevisjonen har heller ikke v?rt n?dige i sin kritikk av omstillingene i Norges sykehus. Hovedstadsprosessen har blitt slaktet to ganger for sviktende planlegging, ignorering av ?kritisk risiko? og mangelfull resultatstyring og involvering. Ventelisterot er ogs? blitt avdekket. I tillegg skjemmes sykehusene av at mer enn halvparten av legene g?r i midlertidige stillinger, og kutt i etterutdanning og muligheter for faglig fordypning.
Spekter peker p? at den norske modellen er under angrep. Det er en bekymring vi deler. Men Spekter er selv en del av problemet, uten at de i nevneverdig grad synes ? ha tatt det inn over seg. De burde heller rette fingeren mot seg selv. N?kkelen til mer ?penhet, ?kt tillit og st?rre myndighet hos pasientn?re ledere ligger hos Spekter. M?let m? v?re ? bruke mindre tid p? konflikt, og mer p? ? sikre at ledere og tillitsvalgte kan bruke sine ressurser p? forutsigbar drift og fremtidsrettet utvikling. Samarbeid er alltid mer fruktbart enn konflikt. Spekter skal sikre et forsvarlig arbeidsmilj? for alle ansatte ? ikke hindre statlige nedfelte organer i ? passe p? at dette f?lges opp.
Innlegget stod p? trykk i papirutgaven av Dagens N?ringsliv, mandag 7. april 2014.
Om Legeforeningen
Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.

Legeforeningens form?l er ? jobbe for felles faglige, sosiale og ?konomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og ? arbeide med helsepolitiske sp?rsm?l.0400Send som e-post
Del denne

Similar Posts