Teknologi

Riksrevisjonen slakter Hovedstadsprosessen

28-11-2013 09:34 Den norske legeforening ? Rapporten reiser alvorlige problemstillinger som m? besvares. Det er ingen tvil om at Riksrevisjonen deler v?r virkelighetsforst?else om de faktiske forholdene ved Oslo-sykehusene, sier president Hege Gjessing.

? Rapporten reiser alvorlige problemstillinger som m? besvares. Det er ingen tvil om at Riksrevisjonen deler v?r virkelighetsforst?else om de faktiske forholdene ved Oslo-sykehusene, sier president Hege Gjessing.

Tirsdag formiddag publiserte Riksrevisjonen en gjennomgang av den statlige forvaltningen av offentlig eide selskaper. Rapporten sl?r fast at situasjonen i hovedstadsomr?det er alvorlig og preget av sviktende planlegging og mangelfull resultatstyring i alle ledd ? fra departement, til styrene i Helse S?r-?st og Oslo universitetssykehus.
Ingen klare forbedringer
Omstillingen av OUS som ble p?begynt i 2009 og som f?rte til sammensl?ingen av Aker, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Ullev?l, skulle sikre bedre fag- og forskningsmilj?, bedre utnyttelse av personell og utstyr, bedre pasientsikkerhet og ?kt produktivitet.

Riksrevisjonen har gjennom en rekke unders?kelser kommet frem til at ?Fra omstillingen av OUS startet i 2009, og fram til utgangen av 2012 er det ingen klare forbedringer i verken pasientbehandlingen eller ressursutnyttelsen i OUS?. Riksrevisjonen p?peker at OUS har hatt krevende rammebetingelser, men konkluderer likevel med at den overordnede styringen p? tvers av klinikkene har v?rt for svak med tanke p? ? redusere flaskehalser i behandlingen.
– Rapporten sl?r fast at ogs? HS? har en stor del av ansvaret. De har sviktet totalt i sin kommunikasjon med OUS n?r det gjelder ? klargj?re og videreformidle en tydelig plan for forbedring. Det er p?fallende at leddene som skal sikre god og forutsigbar drift er de aller svakeste i systemkjeden, mener Gjessing.
Sl?r fast behovet for granskning
Helse- og omsorgsdepartementet har p?lagt RHF-ene ? utvikle systemer for risikostyring. Selv om det har blitt gjort evalueringer av risiko ved OUS har det blitt gjort lite for ? forebygge og endre bildet i en positiv endring. Rapporten viser at tiltakene som er gjennomf?rt ikke har hatt tilstrekkelig virkning og at den overordnede kliniske styringen har v?rt for d?rlig.
-Riksrevisjonen reiser en rekke alvorlige problemstillinger ved styringen av OUS som m? besvares. Legeforeningen mener at sp?rsm?lene tydeliggj?r behovet for en uavhengig granskning av omstillingen for ? avdekke n?dvendig kunnskap det videre arbeidet kan bygge p?, sier Gjessing.
Korridorpasienter p? Ahus
Riksrevisjonen har i tillegg sett p? situasjonen ved Akershus universitetssykehus og mener at utviklingen med antall korridorpasienter er alvorlig. HS? oppfordres til ? gjennomf?re tiltak for ? bedre den akutte situasjonen.
– Legeforeningen har lenge ment at noe med gj?res for ? bedre kapasitetsutfordringen p? Ahus. Samlet sett er rapporten et bevis p? Riksrevisjonen deler den virkeligheten vi har beskrevet i ?revis, sier Gjessing.
– Neste steg er ? sette i gang n?dvendige tiltak som sikrer at sykehusene i Oslo leverer et godt pasienttilbud som dagens og morgendagens befolkning kan benytte seg av.
Om Legeforeningen
Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.

A to już wiesz?  Statsbudsjettet: Virkelighetsfjern sykehuspolitikk?

Legeforeningens form?l er ? jobbe for felles faglige, sosiale og ?konomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og ? arbeide med helsepolitiske sp?rsm?l.0000Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy