?konomi

Prim?rmedisinsk uke i gang

21-10-2014 15:13 Den norske legeforening Vel 600 leger og medarbeidere p? legekontor h?rte professor Steinar Hunsk?r ?pne Prim?rmedisinsk uke. Han pekte p? at ny helsepolitikk vil kreve omstilling og en langt mer offensiv holdning hos fastlegene.

Vel 600 leger og medarbeidere p? legekontor h?rte professor Steinar Hunsk?r ?pne Prim?rmedisinsk uke. Han pekte p? at ny helsepolitikk vil kreve omstilling og en langt mer offensiv holdning hos fastlegene.
Samfunnets krav til samarbeid, dokumentasjon av kvalitet og pasientsikkerhet, tilgjengelighet, oppgaveglidning vil ogs? gjelde for fastlegene i kommende ?r.
? Dette er ikke et norsk fenomen, men del av en internasjonal trend, forklarte Hunsk?r. Han ?pnet Prim?rmedisinsk uke ved ? holde hovedforelesningen 20. oktober.
I forelesningen titulert ?Pasientens helsetjeneste ? en trussel for fastlegen?? skisserte professoren hvilke hovedlinjer han ser for seg i den kommende diskusjonen om prim?rhelsetjenesten.
– Samfunnet vil kreve mer styring av fastlegene. Dersom fastlegens n?v?rende rolle som inngangsport til helsetjenesten skal bevares krever det en mer offensiv holdning. Fastlegene m? kjempe for en tydeligere rolle med koordinering og prioritering av tjenester til befolkingen, sa Hunsk?r til forsamlingen.
PMU arrangeres annethvert ?r i oktober i Oslo. Arrangementet er et samarbeid mellom Norsk forening for allmennmedisin, Allmennlegeforeningen og fagmedisinsk forening for samfunnsmedisin (Norsam). ?rets uke finner sted fra 20. til 24. oktober.
Se her for program. For ytterligere informasjon, bes?k NFA sin hjemmeside.
Se ogs? egen artikkel i Dagens Medisin om ?pningen av Prim?rmedisinsk uke.
Om Legeforeningen
Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.

Legeforeningens form?l er ? jobbe for felles faglige, sosiale og ?konomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og ? arbeide med helsepolitiske sp?rsm?l.0000

A to już wiesz?  Kunda anker til H?yesterett

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy