Vitenskap

Positivt grep fra regjeringen

Regjeringen foresl?r ? avvikle kommunal medfinansiering i revidert statsbudsjett. – Et viktig grep for ? hindre at pasientene ender opp som kasteballer, mener Legeforeningen.
Etter den gradvise innf?ringen av samhandlingsreformen fra januar 2012, har antall ligged?gn blant utskrivningsklare pasienter g?tt ned. Samtidig ?ker antall reinnleggelser for tidlig utskrevne pasienter.
– Legeforeningen advarte allerede f?r samhandlingsreformen mot kommunal medfinansiering. Vi har st?ttet reformens tankegang og intensjon om ? bygge opp kommunale alternativer til innleggelse i sykehus. Samtidig har vi understreket at nye ?konomiske insentiver ikke m? f?re til ?kt spill mellom kommuner og sykehus om s?rbare pasientgrupper, sier president Hege Gjessing.
Legeforeningen mener at avviklingen, som skal skje fra 2015, vil bedre rammevilk?rene for god pasientbehandling i kommunehelsetjenesten.
Fortsatt behov for investeringspakke
Ordningen med fritt behandlingsvalg tilf?res 17 millioner kroner i revidert budsjett. Midlene skal hovedsakelig g? til IKT-investeringer. Fritt behandlingsvalg skal etter planen innf?res i l?pet av neste ?r og det skal f?rst skje innen rusfeltet og psykisk helsevern.
Legeforeningen har lenge etterlyst en betydelig satsning p? IKT i helsetjenesten. Det er positivt at dette feltet f?r tilf?rt s?rt tiltrengte midler, men Legeforeningen mener det m? en mer omfattende opprustning til for ? f? etablert en moderne og samkj?rt tjeneste som ivaretar pasientsikkerheten.
– Vi har dokumentert behovet for en investeringspakke til sykehusbygg, medisinskteknisk utstyr og IKT. Dette er s? viktig at det m? prioriteres i det kommende statsbudsjettet. Utfordringene i v?re offentlige sykehus er av et slikt omfang at det er tvingende n?dvendig med en betydelig investeringsvilje, sier Gjessing.
Mer til kommunene
Samlet vil kommunehelsetjenesten f? tilf?rt 400 millioner kroner i revidert budsjett. Forslaget inneb?rer ? styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten med 200 millioner. Innenfor de frie inntektene til kommunene, legges det opp til at 200 millioner g?r til ? styrke tjenestetilbudet til personer med rus- og/eller psykiske problemer.
I tillegg bevilges det fem millioner kroner til Helsedirektoratet for ? utarbeide pakkeforl?p i kreftbehandling. Legeforeningen vil f?lge dette arbeidet tett.
Om Legeforeningen
Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.

Legeforeningens form?l er ? jobbe for felles faglige, sosiale og ?konomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og ? arbeide med helsepolitiske sp?rsm?l.0000Send som e-post
Del denne

Similar Posts