Vitenskap

Oppdrettere kan tjene mer p? produksjonsdata

I mengden av data som oppdrettere registrerer, ligger det skjulte m?nstre av ?rsakssammenhenger. I dag er det f? eller ingen som bruker de fortl?pende registreringene til mer enn daglig drift. Analyse av produksjonsdata er komplisert, og krever verkt?y som er mer avansert enn det som er tilgjengelig.
M?let med dataverkt?yet FindIT er ? bruke produksjonsdata strategisk, b?de til analyse av egen produksjon og som et verkt?y for benchmarking.
Hva er FindIT
FindIT er et unikt verkt?y for ? lagre og analysere produksjonsdata, og for benchmarking. Systemet er utviklet f?rst og fremst for analyse av data fra settefisk, men kobles til produksjonsresultater helt fram til slakt. Data fra mange oppdrettere sendes inn til systemet, og hver enkelt oppdretter kan bruke systemet til ? finne nye sammenhenger i resultatene for sin egen produksjon. Til det f?r de st?tte i data fra andre produsenter som ligger inne i databasen.
N? foreligger det en prototype. Et kommersielt tilgjengelig, lisensbasert system skal v?re p? markedet om to ?r.
Forsker i Nofima, Grete B?verfjord, vil snart invitere norske oppdrettere med.
? I dag sitter mye av kunnskapen i hodene til dem som for tiden jobber p? hvert enkelt anlegg, mens datagrunnlaget er gjemt i filer og ringpermer som ingen bruker. Etter hvert som produksjonen oppskaleres er det umulig ? holde oversikt uten ? ha gode verkt?y. Vi jakter etter varig kunnskap som kan generes utfra dataene som allerede registreres p? anleggene, sier B?verfjord.
Sikkert system
? Det er viktig ? understreke at systemet er helt sikkert, sier B?verfjord.
Det betyr at enhver deltaker f?r se og jobbe med sine egne data. N?r en deltager analyserer underliggende sammenhenger vil hun i tillegg bruke informasjonen som ligger i data fra andre, men uten ? kjenne identiteten til dataene.
Kunnskapen kan brukes til ? forst? fortiden, styre n?tiden og forutse fremtiden.
Et verkt?y for datamining og benchmarking
Ideen til verkt?yet kom gjennom arbeidet i EU-prosjektet FineFish, som spesielt lette etter ?rsaker til skjelettmisdannelser i oppdrett. Det var lite informasjon ? hente om ?rsaker fra oppdretternes egne produksjonsdata, noe som var en vekker for oppdretterne selv.
Med dette som bakteppe fikk det belgiske firmaet Pepite i oppdrag ? utvikle en prototype p? et analyseverkt?y, der variasjon i produksjonsdata og produksjonsresultater over tid brukes til ? finne underliggende sammenhenger som ikke er synlige p? annen m?te. L?sningen ble ?dataminig? og verkt?yet heter FindIT.
Datamining baserer seg p? store datamengder, og bruker maskinkraft til ? finne m?nster i dataene som menneskehjernen ikke har kapasitet til. Datamining er et fagfelt innen informatikk som kombinerer en rekke ulike teknikker som for eksempel m?nstergjenkjenning og statistisk modellering.
Systemet forutsetter store datamengder, og verdien av FindIT vil ?ke med antall deltakere og med tid. Det skal defineres et sett med m?l for prestasjon i de ulike produksjonsfasene, f.eks. overlevelse i startfôring, tilvekst i ulike perioder, og prosent superior p? slaktelinja. Disse prestasjonsm?lene vil tilpasses til art og produksjonsform. Ved ? f?lge disse over tid, og samtidig ha linken til produksjonsbetingelser, er det mulig ? hente ut sikker kunnskap om hva som gir gode resultater og hva som gir d?rlige.
Et helt nytt produkt med lengre rekkevidde i tid
? Dette verkt?yet kommer ikke til ? lanseres som noe alternativ til andre dataverkt?y p? markedet. FindIT bruker det samme datagrunnlaget, men med datamining bygger den p? helt andre analyseprinsipp.
Fordelene med FindIT er:
Kunnskap utvikles i fellesskap, uten at enkeltprodusenter trenger ? vise kortene
En grundig analyse av produksjonsdata gj?r at oppdrettere i fremtiden unng?r ? gj?re samme feil om igjen, og at de kan finne suksessoppskrifter for videre drift
Oppdrettere som bruker FindIT f?r forsprang p? konkurrenter som ikke bruker det
? Det skulle da v?re gode muligheter for at resultatet blir raskere fremskritt og ?kt l?nnsomhet, sier B?verfjord.
Veien videre
Grete B?verfjord og Synn?ve Helland i Nofima har v?rt med i utviklingen og deres rolle n? er ? implementere verkt?yet i norsk oppdrett. De er i dialog med de norske prosjektdeltakerne for ? tilpasse systemet best mulig til norske forhold.
? N?r vi har systemet i drift vil det bli ?pnet for deltakere utenfor prosjektgruppa. Vi ser at s?r-europeiske yngelprodusenter melder seg som aktive deltakere i det arbeidet som kommer n?, og det er allerede stor interesse fra lakseprodusenter i andre land. For at FindIT skal v?re nyttig for norsk oppdrett er vi avhengige av ? f? tilgang til norske data, slik at vi kan sikre at systemet tilpasses ogs? laksefisk, ikke bare marine varmtvannsarter, sier B?verfjord.

Fakta om FindIT
EU-prosjektet FindIT starter opp v?ren 2014, og har m?l om ? videreutvikle, tilpasse og kommersialisere dataverkt?yet FindIT
FEAP, den europeiske fiskeoppdrettsorganisasjonen, koordinerer prosjektet og vil sitte med ansvaret for databasen og for ? sikre dataene mot misbruk.
Det belgiske IT-selskapet Pepite som har utviklet FindIT verkt?yet for fiskeoppdrett, har ogs? utviklet tilsvarende system for prosessindustri
Datasystemet bak FindIT best?r av en stor, anonym database som samler alle data fra alle produksjoner. Hver enkelt bruker (produsent) f?r tilgang til sine egne data, og til summen av andres data.
Anleggets/selskapets data blir ikke synlige for andre enn de som har eierskap til dem, men vil samtidig inng? anonymt i den felles databasen og i de store analysene.
De norske oppdrettsselskapene Ler?y og Bolaks er med i EU-prosjektet, og tre av deres settefiskanlegg skal teste prototypen

Om Nofima
Matforskningsinstituttet Nofima driver forskning og utvikling for akvakulturn?ringen, fiskerin?ringen og matindustrien.
Instituttet har om lag 380 ansatte og en ?rlig omsetning p? rundt 530 millioner kroner.
Nofima AS har hovedkontor i Troms?, og forskningsvirksomhet p? Aver?y, i Bergen, Stavanger, Sunndals?ra, Troms? og p? ?s.0000Send som e-post
Del denne

Similar Posts