Vitenskap

Oppdaterte nasjonale retningslinjer for behandling av kronisk myelogen leukemi (KML)

(FOR HELSEJOURNALISTER)

I de nye nasjonale retningslinjene stilles det n? strengere krav til bedre respons p? medisinsk behandling av KML. Hvis pasienten ikke har n?dd effekt-milep?len MR3,0 (IS 0,1 %) innen 12 m?neder, b?r et bytte av medikament vurderes.1 Nyere andregenerasjonsmedikamenter l?ftes frem i st?rre grad.2
Nasjonalt handlingsprogram for behandling av kronisk myelogen leukemi (KML) ble revidert i august 2013.1 Rask og god respons trekkes frem som den viktigste prognostiske faktor for pasienten.
Tasigna (nilotinib) er en m?lrettet 2.generasjons kreftmedisin av typen tyrosinkinasehemmer (2TKI) for behandling av KML2 Tasigna angriper kun kreftcellene i blodet, ikke de friske cellene. Det inneb?rer f?rre bivirkninger sammenlignet med kjemoterapi.2
Bedre effekt med m?lrettet medikament
Gjennom mange ?rs studier har effekt og bivirkninger av de nyere andregenerasjonsmedikamenter (2TKI) blitt sammenlignet med f?rstegenerasjons-medikamentet imatinib (1TKI) ved nydiagnostisert KML i kronisk fase. 2TKI har vist raskere og bedre respons enn imatinib, b?de molekyl?rt og cytogenisk.1 En rask og god effekt av behandlingen ses i sammenheng med en god langtidsprognose for pasienten.1 De oppdaterte retningslinjene ?pner ogs? opp for ?kt bruk av 2TKI.
? Endringene i de nasjonale retningslinjene betyr at leger st?r friere n?r det gjelder behandling. Man har flere medikamenter ? spille p? og det blir lettere ? skifte til 2TKI, som gj?r at f?rre pasienter vil progrediere tidlig. Valgfriheten gir mulighet til ? skreddersy behandlingen, kommenterer Dalius Bansevicius ved Medisinsk avdeling i Novartis.

Les mer: Nasjonalt handlingsprogram (med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppf?lging av maligne blodsykdommer

For ytterligere informasjon:
Dalius Bansevicius, MD PhD MA, medisinsk r?dgiver Norge, Novartis Hematologi
Mobil 930 399 68 E-post: [email protected]

NO1403187106

1 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppf?lging av maligne blodsykdommer. August 2013. Helsedirektoratet, IS ? 2103.
2 Tasigna SPC, Legemiddelverket.no
Om Novartis
Novartis er et globalt selskap med hovedsete i Basel i Sveits. Novartis utvikler nye medisiner og behandlingsmetoder som forlenger liv og ?ker livskvalitet. Novartis tilbyr en bred portef?lje best?ende av innovative medisiner, ?yepleie, kostnadsbesparende generiske legemidler, forebyggende vaksiner, diagnostiske verkt?y, reseptfrie legemidler (OTC) og veterin?rprodukter. Novartis er det selskapet i verden som utvikler flest nye legemidler. I 2012 oppn?dde gruppen et netto salg p? USD 56,7 milliarder, med en FOU-satsning p? hele USD 9,3 milliarder. Selskapets viktigste oppgave er ? s?rge for at pasienter har tilgang til de nyeste og beste medisinene. Novartis har mer enn 130 000 ansatte i over 140 land. 120 medarbeidere jobber i Novartis Norge som har kontorer i Nydalen i Oslo. Se ogs? v?re hjemmesider www.novartis.no og f?lg oss p? Twitter @Novartis p? http://twitter.com/novartis 0000Send som e-post
Del denne

Similar Posts