Vitenskap

Nytt behandlingsalternativ til pasienter med inflammatorisk psoriasisartritt (PsA)

Norske pasienter med den sammensatte sykdommen psoriasisartritt (PsA) har f?tt et nytt behandlingsalternativ. STELARA (ustekinumab), alene eller i kombinasjon med MTX, er n? indisert til behandling av aktiv psoriasisartritt hos voksne pasienter n?r deres respons p? tidligere behandling med ikke-biologiske sykdomsmodifiserende antirevmatika (DMARD) er utilstrekkelig. Europakommisjonen har godkjent biologisk behandling med STELARA p? bakgrunn av fase III-studier som med h?ysignifikante data dokumenterer markant og vedvarende effekt ? uten vesentlige bivirkninger[1]. Siden 2009 har Stelara v?rt godkjent til behandling av moderat og alvorlig plakkpsoriasis, og norske dermatologer har gode erfaringer med behandlingen.
B?de diagnostisering og behandling av psoriasisartritt er sv?rt sammensatt fordi det er snakk om en sykdom med mange komponenter. Disse medf?rer b?de hevelse og betennelse i ledd og senefester ? samt hudutslett i form av hudsykdommen psoriasis.
Ca. 120 000 nordmenn har sykdommen psoriasis, og mellom 20-25% av disse utvikler den kroniske betennelsen psoriasisartritt i varierende grad. Dette tilsvarer rundt 20 000 – 30 000 nordmenn. Vanligvis oppst?r hudsykdommen psoriasis f?rst, og psoriasisartritt f?lger ca. 10 ?r senere[2]. Nettopp fordi sykdommen har mange komponenter og er sv?rt sammensatt, kan diagnostisering og identifisering av den optimale behandlingsformen v?re langvarig. Derfor er ofte b?de revmatologer og dermatologer involvert.
Psoriasisartritt ? en sykdom med mangel p? behandlingsmuligheter
If?lge Psoriasis- og eksemforbundet, begynnes normalt behandlingen med s?kalte betennelsesdempende medisiner (NSAIDS, Non Steroidal Anti-Inflammatory Drugs.) S?kalte langsomtvirkende medisiner, som virker inn p? selve sykdomsprosessen, kan v?re n?dvendig for psoriasis artritt som ikke reagerer positivt p? behandling med NSAIDS[3].
De eksisterende behandlingsmulighetene er likevel utilstrekkelige for mange pasienter, og den komplekse sykdommen mangler behandlingsalternativer. Flere studier4,5 viser at dette s?rlig gjelder pasientgruppen som ikke responderer p? eller tolererer sin f?rste TNF-blokker-behandling. Nesten fire av ti (39 %)[4] kommer ikke i m?l med sin f?rste TNF-blokker-behandling, og bytte til annen TNF-blokker-behandling inneb?rer ofte vesentlig d?rligere responsresultater[5] (se ogs? figur 1). Med godkjennelsen av STELARA f?r de pasientene som ikke responderer tilstrekkelig p? behandling med NSAID og DMARD n? en ny behandlingsmulighet som kan brukes b?de som monoterapi eller i kombinasjon med methotrexat (MTX).
Den nye behandlingsmuligheten gleder K?re Steinar Tveit, seksjonsoverlege ved hudavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus.
?Psoriasisartritt er en komplisert diagnose og sykdom, og det kan v?re vanskelig ? identifisere den beste behandlingen til den enkelte pasient. N?r behandling med TNF-blokker svikter, er det en fordel at vi n? har mulighet til ? bruke ustekinumab. Det er alltid positivt n?r det kommer nye behandlingsmuligheter, og vi gleder oss til ? f?lge utviklingen,?sierK?re Steinar Tveit, seksjonsoverlege ved hudavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus.
Dermatologer har gode erfaringer med den biologiske behandlingen
Europakommisjonen godkjente i september 2013 STELARA (ustekinumab) til behandling av psoriasisartritt (PsA) hos voksne som ikke har tilstrekkelig effekt av DMARD.
Allerede i 2009 ble STELARA godkjent til behandling av moderat og alvorlig plakkpsoriasis hos voksne. Norske dermatologer har s?ledes i noen ?r kunnet bruke STELARA i behandlingen av pasienter med hudsykdommen psoriasis.
?Vi har brukt Stelara til behandling av psoriasis i noen ?r og har gode erfaringer, b?de n?r det gjelder effekt og sikkerhetsprofil. Min erfaring er at det er et effektivt og sikkert legemiddel. Samtidig er behandlingen enkel ? administrere fordi injeksjonen kun skal gis hver 12. uke,?legger Tveit til.
Markante og vedvarende forbedringer av b?de ledd og hud
STELARA er en human interleukin IL-12- og IL-23-antagonist. Man mener at de to naturlig forekommende proteiner spiller en rolle ved immunmedierende og inflammatoriske sykdommer, inkludert psoriasis og psoriasisartritt.
STELARA gis som injeksjon i uke 0, uke 4 og deretter hver 12. uke.
Europakommisjonens godkjennelse skjer p? bakgrunn av to fase-III, randomiserte, dobbeltblinde og placebokontrollerte studier. De prim?re effektm?lene fra den f?rste studien, PSUMMIT I, ble alle n?dd med h?ysignifikante data og dokumenterer at STELARA, sammenlignet med placebo, gir signifikante og vedvarende forbedringer i artritt- og psoriasissymptomer i ledd, sener og hud. De signifikante og vedvarende forbedringene i sykdomsaktivitet er m?lt ved ACR 20 ? 70-, DAS 28- og EULAR-respons. Samtidig hadde pasienter med daktylitt og entesitt ogs? signifikante sykdomsforbedringer, sammenlignet med placebo.
I tillegg opplever 48 % av pasientene med psoriasisartritt i behandling med STELARA forbedret livskvalitet etter 24 uker, mens det samme er tilfellet for 47?54 % av pasientene etter 52 uker.
I den nevnte PSUMMIT II-studien er pasienter som tidligere var behandlet med en eller flere TNFi-behandlinger inkludert. Resultatene fra PSUMMIT II er p? linje med resultatene fra PSUMMIT I og er nettopp publisert[6]. Artikkelen kan leses elektronisk p? http://ard.bmj.com.
God sikkerhetsprofil
STELARA er veltolerert fordi det generelt ikke gir flere bivirkninger i forhold til de resultatene som foreligger fra den 16 ukers placebokontrollerte perioden. Resultatene viste at STELARA, sammenlignet med placebogruppen, ikke er forskjellig n?r det gjelder forekomsten av hjerte-/karsykdommer, blodpropper, d?dsfall eller kreft. De hyppigst forekommende bivirkningene er milde: Forkj?lelse/nasopharyngitis (4 %), ?vre luftveisinfeksjon (3 %) og hodepine (3 %). I en stor sikkerhetsstudie med 3 117 psoriasispasienter, som ble fulgt opp i en 5-?rsperiode, viste psoriasispasientene heller ingen tegn p? sikkerhetsrisiko[7].
Les fakta om psoriasis i Norge samt Europakommisjonens godkjennelse p? neste side og dokumentasjon av STELARA p? de etterf?lgende sidene.
For ytterligere opplysninger og intervjuforesp?rsler
Senior Kommunikasjonsr?dgiver hos Kompas Kommunikation p? vegne av Janssen-Cilag:
Katrine Norborg / +45 3841 8930 / +45 4029 6754 / [email protected]
Ytterligere dokumentasjon
Les Europakommisjonens godkjennelse og beskrivelse av STELARA:
www.ema.europa.eu/docs/da_DK/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000958/WC500058513.pdfLes preparatomtale for STELARA:
http://www.janssen-cilag.dk/product/detail.jhtml?itemname=stelara&product=none

[1] McInnes I et al. Lan 2013; 382(9894): 780-9
[2] Se kilder i faktaboksen ?Fakta om psoriasisartritt i Norge?.
[3] Psoriasis- og eksemforbundet – www.psoriasis.no
[4] Glintborg B, et al. Arthritis & Rheumatism 2013; 37876: 1213-1223
[5] Fagerli et al. Ann Rheum Dis. 2013 Nov 1;72(11):1840-1844
[6] Ritchlin et al. Ann Rheum Dis. 2014 Jan 30. doi: 10.1136/annrheumdis-2013-204655
[7] Papp K et al. Br J Dermatol. 2013 apr;168(4):844?854.

Om Janssen
Legemiddelselskapet Janssen arbeider for ? m?te dagens store og presserende medisinske behov. Vi driver forskning og utvikling innen f?lgende alvorlige sykdommer: prostatakreft, schizofreni, Alzheimers sykdom, hiv/aids, hepatitt C, tuberkulose, psoriasisartritt og diabetes. V?re medarbeidere drives av ? kunne tilby pasienter nye medisinske l?sninger, produkter og tjenester. Janssen er et verdensomspennende selskap med ansatte i over 50 land og er representert i alle de nordiske landene.
Vedlagte filer
011000Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy