Vitenskap

Nye krav om allmennlegegodkjenning med rett til trygderefusjon

Helse- og omsorgsdepartementet har fastsl?tt at turnustjeneste ikke er n?dvendig for at leger utdannet i E?S-land skal kunne v?re allmennleger med rett til trygderefusjon under veiledning.
I 2013 ble behandlingen av nye veilederavtaler og s?knader om prim?rgodkjenning som allmennlege med utdanning fra andre EU/E?S-land stanset. Dette f?rte til en dramatisk stans i rekruttering og ?konomisk usikkerhet for en rekke leger og kommuner.
Legeforeningen ba derfor helseministeren gripe inn for ? finne en snarlig l?sning. Som en midlertidig l?sning ble det besluttet at den tidligere praksisen skulle videref?res.
11. april 2014 fastsatte HOD ytterligere endringer i forskrift om veiledet tjeneste for ? overholde E?S-avtalen. Departementet fastsetter blant annet at turnustjeneste ikke er n?dvendig for at leger utdannet i E?S-land skal kunne v?re allmennleger med rett til trygderefusjon under veiledning. Kravet til turnus opprettholdes inntil videre for leger utdannet i Norge og utenfor E?S.
Endringene trer i kraft 1. mai 2014.
For mer informasjon om endringene som er gjort, se departementets nettsider, eller Legeforeningens egne medlemssider for n?ringsdrivende leger.

Om Legeforeningen
Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.

Legeforeningens form?l er ? jobbe for felles faglige, sosiale og ?konomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og ? arbeide med helsepolitiske sp?rsm?l.0000Send som e-post
Del denne

Similar Posts