NY OBSERVASJONSSTUDIE VISER EN BETYDELIG FORSKJELL I EFFEKTEN AV DE VANLIGSTE Kols-MEDISINENE

Den f?rste delen av observasjonsstudien PATHOS, den hittil st?rste observasjonsstudien som sammenligner effekten av de vanligste kombinasjonspreparatene som brukes i behandlingen av Kols1, er n? publisert i det internasjonale tidskriftet Journal of Internal Medicine. Studien, som har unders?kt helseregisterdata fra over 20 000 personer med Kols-diagnose fra 1999?2009, viser betydelig f?rre forverringsepisoder og sykehusinnleggelser hos Kols-pasienter som ble behandlet med en legemiddelkombinasjon versus hos pasienter som ble behandlet med den andre.
PATHOS-studien viste at pasienter som brukte Symbicort (budesonid / formoterol) i sin behandling av Kols var utsatt for 26 prosent f?rre moderate til alvorlige forverringsepisoder, sammenlignet med dem som brukte medisinen Seretide (flutikason / salmeterol) (0.80 vs. 1.09 /patient-year; p<0.0001). Reduksjonen gjaldt alle typer forverringsepisoder (for eksempel bruk av antibiotika, bruk av orale steroider eller sykehusinnleggelse). Pasienter som brukte Symbicort i behandlingen hadde i tillegg 29 prosent f?rre Kols-relaterte sykehusinnleggelser (0.15 vs. 0.21 /patient-year; p<0.0001) og 34 prosent f?rre antall sykehusdager enn de som brukte Seretide (0.63 vs. 0.95/patient-year; p<0.0001). Studien ble gjennomf?rt av AstraZeneca og forskere ved Universitet i Uppsala. Den s?kalte ?real life? eller observasjonsstudien analyserte data fra pasientene som ble behandlet med de allerede godkjente medisinene. - Observasjonsstudier som PATHOS er viktig som et tillegg til randomiserte prospektive studier n?r det gjelder ? besvare sp?rsm?l om et legemiddels verdi, og n?r det gjelder ? levere bedre og kostnadseffektive helsetilbud til pasienter, sier Kjell Larsson, professor i lungemedisin ved Karolinska Institutet, som deltok i forskergruppen. - I kombinasjon med data fra randomiserte kliniske studier kan resultatene fra observasjonsstudier hjelpe leger og helsepersonell til ? forst? sykdomsm?nstre, og skape et mer fullstendig bilde av behandlingseffekter og hvordan pasientene opplever behandlingen, sier Larsson. De publiserte resultatene er den f?rste av flere PATHOS-analyser. Observasjonsstudier isolerer ikke virkningen av legemidlene. Som observasjonsstudie viser Pathos sammenhenger mellom behandling og medisinske hendelser hos brukerne av de to medisinene. Studien gir helsepersonell, pasienter og helsemyndigheter verdifull informasjon som kan gi et bedre beslutningsgrunnlag for behandlingstypen som velges. PATHOS-studien har ogs? samlet sikkerhetsdata av Kols-behandlingen i l?pet av 11-?rs perioden samt hvordan tilgang til en astma- eller Kols-spesialisert sykepleier p?virker behandlingen. Det forventes flere publikasjoner b?de p? medisinske kongresser og i medisinske tidskrifter I l?pet av 2013. PATHOS-studien har unders?kt pasientjournalene til 5468 pasienter. Det ble laget to grupper pasienter ved ? matche hver enkelt pasient som startet med flutikason/salmeterol med en tilsvarende pasient som brukte budesonid/formoterol. Dette ga to grupper p? til sammen 5468 pasienter som til sammen bidro til ca 19000 pasient?r1. Denne f?rste analysen av data sammenligner tilfeller av Kols-forverringsepisoder i sammenheng med bruk av to legemiddelkombinasjoner som ofte blir brukt i behandlingen av sykdommen.1 Om Kols Kols er en samlebetegnelse for to alvorlige lungesykdommer, lungeemfysem og kronisk bronkitt, som f?rer til kronisk luftveisbetennelse og progressivt tap av lungefunksjon. For Kols-pasienter er det vanskelig ? puste normalt.2 Felles Kols-symptomer inneb?rer kortpustethet, en ?kning i slimhoste og kronisk hoste.2 Kols-pasienter opplever ofte forverringsepisoder. Kols-forverringer er en av hoved?rsakene til ?kt d?delighet, og de assosieres med nedsatt lungefunksjon og nedsatt generell helse.3 Kols er i ferd med ? bli en av verdens mest alvorlige helseutfordringer. Antall for?rsakete d?dsfall ansl?s ? komme til ? ?ke med mer enn 30 prosent i l?pet av de neste 10 ?rene,2 noe som vil gj?re Kols til den tredje st?rste globale d?ds?rsaken.4 Allerede i dag koster Kols flere menneskeliv enn kreft.5 Om PATHOS PATHOS er en retrospektiv observasjonsstudie av pasientjournaler til 21 361 Kols-pasienter i l?pet av en 11-?rs periode i Sverige. Studiens m?l var ? gi bedre forst?else for utviklingen av pasientbehandlingen over tid, samt effekten av ulike behandlingsstrategier p? pasientresultater.1 PATHOS er den mest omfattende og langvarige observasjonsstudien som sammenligner effektiviteten og sikkerheten av to av de vanligste ICS/LABA-kombinasjonsmedisinene mot Kols. Data fra pasientjournaler ble koblet opp mot nasjonale svenske helseregisteret, som samler sykehus-, medikament- og d?ds?rsaksopplysninger fra 1999-2009.1 Om Real-Life (ogs? kalt real world evidence) I motsetning til randomiserte, kontrollerte kliniske studier, evaluerer s?kalte real-life-studier observasjonsresultater, gjerne fra elektroniske pasientjournaler og nasjonale helseregistre, for ? f? ?kt innsikt i uoppfylte pasientbehov, sykdomsbyrden, helsekostnader eller den faktiske, og ikke kun den forventete, effekten av helseadministrative f?ringer eller behandlinger i den kliniske hverdagen. Utover innsikten som gis gjennom kontrollerte kliniske studier, ?nsker AstraZeneca ? tilegne seg en forst?else for hvordan medikamenter p?virker den kliniske hverdagen. Denne typen studier kan bidra til ny viten om hvordan effekten og sikkerheten av medikamenter er, og kan bidra til ? optimalisere nytte/risiko-forholdet ved medikamentell behandling. Studiene kan derfor v?re et viktig grunnlag for beslutningstakere i helsevesenet som arbeider for effektiv bruk av legemidler for ? redusere byrden for b?de pasienter og helsebudsjettene. Om SYMBICORT? (budesonide/formoterol) SYMBICORT? (budesonide/formoterol) inneholder to virkestoffer i samme inhalator, Turbuhaler. Budesonid er et anti-inflammatorisk kortikosteroid, og formoterol er et langtidsvirkende luftveisutvidende virkestoff med rask innsettende effekt. SYMBICORT? (budesonide/formoterol) er blant annet indisert for symptomatisk behandling av pasienter med alvorlig Kols med tidligere gjentatte forverringer, som har betydelige symptomer p? tross av regelmessig behandling med langtidsvirkende luftveisutvidende medisiner. Om AstraZeneca AstraZeneca er et globalt, innovasjonsdrevet biofarmas?ytisk selskap. Selskapets hovedfokus er p? forskning, utvikling og kommersialisering av reseptbelagte legemidler for behandling av sykdommer innen gastroenterologi, hjerte- og karsykdommer, nevrovitenskap, luftveier og betennelser, onkologi, diabetes samt epidemiologi og infeksjonssykdommer. AstraZeneca er etablert i over 100 land og de innovative medisinene brukes av millioner av pasienter over hele verden. For mer informasjon, bes?k www.astrazeneca.no. KONTAKTINFORMASJON Om Pathos-studien, metode og resultater: Kjell Larsson, professor i lungemedisin ved Karolinska Institut i Stockholm, Tlf: +46 70 582 0763 (Kjell Larsson er hovedforfatter av Pathos-publikasjonen, og har deltatt i gjennomf?ring av studien og tolkning av resultatene) For generelle sp?rsm?l om sykdommen Kols, generelle sp?rsm?l om real life studier og behandling av Kols i Norge: Arnulf Langhammer, forsker p? lungesykdommer med bred erfaring i bruk av observasjonsdata, tlf: 917 65 461 For andre henvendelser: Tone Dalen, External Communications Manager, AstraZeneca, tlf: 97 08 25 72 Referanser 1. JIM REFERENCE 2. World Health Organization (WHO). COPD Fact Sheet Number 315. Available from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs315/en/index.html. Last accessed 17 January, 2013. 3. Papi A et al. Pathophysiology of Exacerbations of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Proc Am Thorac Soc 2006; 3:245?251. 4. European Lung Foundation. Burden in Europe. Available at: http://www.european-lung-foundation.org/63-european-lung-foundation-elf-burden-in-europe.htm. Last accessed 17 January, 2013. 5. World Health Organization (WHO). The Global Burden of Disease. 2004 Update. Available from: http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GBD_report_2004update_full.pdf. Last accessed 17 January, 2013. Om AstraZeneca AstraZeneca er et globalt, innovasjonsdrevet biofarmas?ytisk selskap. Selskapets hovedfokus er p? forskning, utvikling og kommersialisering av reseptbelagte legemidler for behandling av sykdommer innen gastroenterologi, hjerte- og karsykdommer, nevrovitenskap, luftveier og betennelser, onkologi, diabetes samt epidemiologi og infeksjonssykdommer. AstraZeneca er etablert i over 100 land og de innovative medisinene brukes av millioner av pasienter over hele verden. For mer informasjon, bes?k www.astrazeneca.no. Vedlagte filer Word-dokument 0100Send som e-post Del denne

Authors
Tags
Top