Ny medisinsk vurdering er skivebom

– Ny medisinsk vurdering etter 6 m?neder er feil bruk av virkemidler i sykmeldingsarbeidet, sier Kari Sollien, leder i Allmennlegeforeningen.
Den nye IA-avtalen ble inng?tt for perioden 4. mars 2014 ? 31. desember 2018 etter enighet mellom hovedorganisasjonene i arbeidslivet og regjeringen.
I revidert statsbudsjett har regjeringen bevilget midler til oppf?lging om veiledende normerte sykmeldingsperioder og ny medisinsk vurdering hos annen lege etter 6 m?neders sykmelding.
Ett kontaktpunkt gir trygghet og faglig kvalitet
Regjeringens foresl?tte grense for hvor lenge fastlegen kan sykemelde, 6 m?neder, er et tiltak som ikke vil bidra til ? redusere sykefrav?ret. Legeforeningen mener fastlegens rolle blir enda viktigere ved lengre sykefrav?r. Dette bekreftes i SINTEF-evalueringen av forrige IA-avtale. Rapporten etterlyste spesifikt fastlegens rolle ved langvarige og kompliserte sykmeldingsforl?p.
Den gjennomsnittlige behandlingsrelasjonen mellom fastlege og pasient er p? nesten 8 ?r. Relasjonen gir unik kunnskap og erfaring om hver enkelt pasient sin sykdomshistorikk og totale helsesituasjon.
– En ny lege vil ved en ny medisinsk vurdering m?tte bruke tid p? ? sette seg inn i pasientens situasjon. Legen som skal foreta en ny medisinsk vurdering vil mangle den solide bakgrunnskunnskapen etablert av fastlegen, sier Kari Sollien, leder i Allmennlegeforeningen.
Legeforeningen mener ansvaret for oppf?lging og behandling av pasienten kan bli uklart ved ny medisinsk vurdering etter 6 m?neder, og at dette p? sikt kan lede til en uthuling av fastlegeordningen.
– Forslaget om nye vurderinger uten medisinsk begrunnelse kan ogs? f?re til ?kte k?er til spesialisthelsetjenesten. Samlet sett bekrefter v?re bekymringer at det m? utf?res en grundig evaluering f?r en slik ordning innf?res, sl?r Sollien fast.
Retten til individuell vurdering
Regjeringen foresl?r ? innf?re veiledende, normerte sykmeldingsperioder og legger til grunn at legens beslutning i en slik prosess skal veie tyngst. Det iverksettes i denne forbindelse et utviklingsarbeid under ledelse av Helsedirektoratet.
I revidert budsjett st?r det f?lgende: “Det er viktig at anbefalingene i beslutningsst?ttesystemet er i tr?d med medisinsk fagkunnskap og er godt forankret blant gruppene som skal sykmelde (prim?rt legene). Utviklingsarbeidet vil derfor bli gjennomf?rt i samarbeid med medisinsk-faglig kompetanse”.
For Legeforeningen er det viktig at ideen bak normerte sykmeldingsperioder oppfyller grunnprinsippene for legenes sykmeldingsarbeid: Tilpasset oppf?lging og tilrettelegging for aktivitet i dialog med pasienten. Det er avgj?rende at legens vurdering veier tyngst og Legeforeningen mener det er bra at dette vektlegges det reviderte budsjettet.
– Det er positivt at regjeringen er tydelig p? at de videre anbefalingene skal v?re godt forankret i fagmilj?ene. Legeforeningen ?nsker ? v?re en konstruktiv bidragsyter i det videre arbeidet, sier Sollien.
Om Legeforeningen
Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.

Legeforeningens form?l er ? jobbe for felles faglige, sosiale og ?konomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og ? arbeide med helsepolitiske sp?rsm?l.0000Send som e-post
Del denne

Authors

Related posts

Top