Ny medisin mot tuberkulose. Janssen utvikler ny behandling for pasienter med multiresistent tuberkulose ? den f?rste nye behandlingen p? over 40 ?r er n? godkjent i EU-regionen.

Hvert ?r utvikler 450 000 pasienter som lider av tuberkulose (TB) resistens mot behandlingen de f?r, og risikoen for d?delighet ?ker markant1. N? finnes det nytt h?p for disse pasientene. SIRTURO (bedaquiline) er godkjent for behandling av pasienter med multiresistent tuberkulose. Det er den f?rste nye behandlingen innen omr?det p? over 40 ?r.
SIRTURO er beregnet til bruk som del av et egnet kombinasjonsbehandlingsregime ved pulmonal multiresistent tuberkulose (MDR-TB) hos voksne pasienter n?r et effektivt behandlingsregime ikke kan settes sammen p? annen m?te grunnet resistens eller toleranse. SIRTURO har en unik virkningsmekanisme og virker gjennom ? hemme enzymet mykobakteriell ATP-syntase, som er avgj?rende for tuberkelulosebakteriens energiproduksjon.
? ?kningen av resistente tuberkulosestammer er et voksende problem og inneb?rer store utfordringer n?r det gjelder ? behandle og kontrollere denne farlige og d?delige sykdommen. Den nye virkningsmekanismen til SIRTURO reduserer risikoen for kryss-resistens mot eksisterende TB-medisiner, sier Mikael Själin, Therapeutic Area Head hos Janssen.
Multiresistent TB (MDR-TB), som karakteriseres av resistens mot minst to av de fire legemidlene som inng?r i standardbehandlingen mot tuberkulose, er viktig ? ta p? alvor med tanke p? den globale ?kningen av bakteriell resistens og problemene med ? behandle denne. EU-regionen st?r for nesten en fjerdedel av alle tilfeller av MDR-TB i verden1.

Til grunn for godkjenningen av SIRTURO ligger 24-ukers data fra to fase II-studier, en kontrollert og randomisert studie som vurderte sikkerhet og effekt av SIRTURO sammenlignet med placebo i behandling av pasienter med MDR-TB i kombinasjon med en bakgrunnsbehandling og en open label-studie (C209). Effektens varighet ble underbygget av 120-ukers data fra den kontrollerte, randomiserte fase II-studien 2.

Utviklingen av SIRTURO er p? linje med Janssens ambisjon om ? utvikle nye, innovative legemidler p? omr?der der det i dag ikke finnes noen behandling for visse pasientgrupper ? som for eksempel MDR-TB-pasientene.

Indikasjon
SIRTURO er indisert til bruk som del av et egnet kombinasjonsbehandlingsregime ved pulmonal multiresistent tuberkulose (MDR-TB) hos voksne pasienter n?r et effektivt behandlingsregime ikke kan settes sammen p? annen m?te grunnet resistens eller toleranse.. Det anbefales at SIRTURO administreres ved direkte observert terapi (DOT).
Multiresistent tuberkulose
Globalt er 2 milliarder mennesker smittet med (latent) tuberkulose, og 10 prosent av disse utvikler aktiv sykdom. 3,4 Behandlingen som anbefales av WHO best?r av fire forskjellige legemidler som gis i l?pet av seks m?neder. Behandlingssvikt er den vanligste ?rsaken til den raskt ?kende legemiddelresistensen relatert til tuberkulose.
MDR-TB ses ogs? hos personer som er smittet med en stamme av tuberkulose som allerede er resistent mot ett eller flere legemiddel mot tuberkulose. 5 Stammer av tuberkulose som er resistente mot behandling med minst isoniazid og rifampin, de to viktigste legemidlene i den anbefalte standardbehandlingen, kalles multiresistent tuberkulose.
For mer informasjon kontakt (Janssen):
Kristin Wille, Public Affairs Leader, Janssen, [email protected], +47 90844135
Mikael Själin, Therapeutic Area Head, Janssen, [email protected], +46 8 626 51 73
Ytterligere informasjon:
ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control): www.ecdc.europa.eu

1. TB Europe Coalition, tilgjengelig p?: http://www.tbcoalition.eu/what-is-tuberculosis/tb-in-europe/ Lest desember 2013
2. Diacon A, et al. OP-176-02: Final 120-week results of a Phase II randomised, double-blind, placebo-controlled study of 24-weeks bedaquiline treatment for MDR-TB (C208). Int J Tuberc Lung Dis 2013;17 (Suppl 2):S234
3. American Thoracic Society and Centers for Disease Control and Prevention. Diagnostic Standards and Classification of Tuberculosis in Adults and Children. Am J Respir Crit Care Med. 2000;161:1376-1395.
4. Tuberculosis fact sheet. World Health Organization. www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/en/index.html. Accessed December 3, 2012.
5. Zignol M, van Gernert W, Falzon D, et al. Modernizing surveillance of antituberculosis drug resistance: from special surveys to routine testing. Clin Infect Dis. 2011;52(7):901-906.

Om Janssen
Legemiddelselskapet Janssen arbeider for ? m?te dagens store og presserende medisinske behov. Vi driver forskning og utvikling innen f?lgende alvorlige sykdommer: prostatakreft, schizofreni, Alzheimers sykdom, hiv/aids, hepatitt C, tuberkulose, psoriasisartritt og diabetes. V?re medarbeidere drives av ? kunne tilby pasienter nye medisinske l?sninger, produkter og tjenester. Janssen er et verdensomspennende selskap med ansatte i over 50 land og er representert i alle de nordiske landene.
0000Send som e-post
Del denne

Authors

Related posts

Top