Ny helsereform i st?peskjeen

Med fritt behandlingsvalg har regjeringen som m?lsetting ? utnytte mer av b?de offentlig og privat kapasitet for ? behandle flere. – Legeforeningen legger til grunn at en sterk offentlig helsetjeneste fortsatt m? v?re b?rebjelken i Norge.
Helseminister Bent H?ie la s?ndag frem reformen fritt behandlingsvalg. Reformen inneholder tre hovedkomponenter: ?kt valgfrihet for pasienten (pasienten gis rett til fritt behandlingsvalg p? det offentliges regning), mer kj?p fra private gjennom anbud (helseforetakene skal utarbeide en ny strategi) og ?kt frihet for offentlige sykehus (sykehusenes aktivitetstak fjernes).
– Offentlige sykehus m? ha hovedprioritet
– De offentlige sykehusene m? fortsatt ha hovedprioritet. Samtidig vil mer samarbeid mellom offentlige og private helseakt?rer gi flere behandlinger, bedre pasientflyt og bedre service, uten un?dvendig venting. Men dette m? skje gjennom omforente kvalitetsm?l og faglige retningslinjer, sier president Hege Gjessing.
For Legeforeningen er det en helt klar forutsetning at de overordnede bevilgningene til helse- og omsorgssektoren m? ?kes. Foreningen ser dette i sammenheng med at aktivitetstaket for de offentlige sykehusene n? fjernes.
Aktualiserer investeringspakken
– P? kort sikt vil det ? fjerne aktivitetstaket gj?re at k?ene g?r ned og man behandler flere. Problemet med ? ?ke aktivitetsveksten, er at det vil gj?re det enda vanskeligere for sykehusene ? sette av midler til n?dvendige investeringer. Dette viser med all tydelighet det problematiske systemet sykehusene m? forholde seg til i dag, nemlig at de m? g? med overskudd for ? realisere langsiktige investeringsplaner, utdyper Gjessing.
Nettopp derfor mener Legeforeningen at det er det s? viktig ? f? p? plass en investeringspakke som kan dekke det eskalerende etterslepet p? bygg og medisinskteknisk utstyr, som er dokumentert i Legeforeningens investeringsrapport.
– Disse store utfordringene krever betydelig investeringsvilje i de offentlige sykehusene fremover.
Forslaget om fritt behandlingsvalg vil bli sendt ut p? bred organisasjonsmessig h?ring i Legeforeningen. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har satt h?ringsfristen til 15. september. Fritt behandlingsvalg innen rus og psykiatri er f?rst ut og trer i kraft allerede fra 2015.

Om Legeforeningen
Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.

Legeforeningens form?l er ? jobbe for felles faglige, sosiale og ?konomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og ? arbeide med helsepolitiske sp?rsm?l.0000Send som e-post
Del denne

Authors

Related posts

Top