– M? f? flere faste ansatte

Legeforeningen st?tter representantforslaget til Sosialistisk Venstreparti om ? redusere deltidsbruk i norske sykehus, men peker p? den omfattende bruken av midlertidighet som en like stor utfordring.
Legeforeningen m?tte tirsdag 18. mars til h?ring i Stortingets helse- og omsorgskomité om videref?ring av arbeidet med ? tilby ansatte ved sykehus full jobb. Det har v?rt bred politisk enighet om ? satse p? ?kt grad av heltid i helsesektoren.
Midlertidige ansettelser en stor utfordring
Legeforeningen er positive til forslaget, men understreket at det samtidig m? tilrettelegges for redusert arbeidstid i perioder der arbeidstaker har behov for dette, s?kalt livsfase-orientert arbeidsgiverpolitikk. En egen kartlegging fra 2014 viser at deltid i utgangspunktet er sv?rt lite utbredt blant leger.
Den samme unders?kelsen viser at sykehusene i stor grad baseres p? midlertidig ansatte leger. Ingen andre samfunnsomr?der har tilsvarende omfang av midlertidighet.
– Det er ekstraordin?rt i norsk arbeidsliv at gjennomsnittsalderen for ? f? fast stilling for leger er 42 ?r og at halvparten av alle sykehusleger er midlertidig ansatt. Vi vet at dette har konsekvenser gjennom fare for mindre varsling av u?nskede hendelser, sviktende kontinuitet i pasientbehandlingen og redusert pasientsikkerhet, sa Johan Torgersen, leder i Yngre legers forening (Ylf) til komiteen.
M? investere i god arbeidsgiverpolitikk
Legeforeningen la frem at et konstruktiv og n?rt samarbeid mellom ledelse og ansatte er viktig for driften og for den generelle utviklingen av sykehusene. At halvparten av alle sykehusleger er midlertidig ansatt og at sykehusleger er midlertidig ansatt i en tredjedel av sin yrkeskarriere, gir ikke arbeidsgiver grunnlaget de trenger for ? investere langsiktig i de ansatte.
Torgersen avsluttet sitt innlegg ved ? peke p? at det m? gj?res en innsats for ? ordne opp i arbeidsmilj?utfordringene:
– Kvaliteten i spesialisthelsetjenesten blir skadelidende ved midlertidighet. Faste stillinger i sykehus gir kontinuitet og et l?ringsmilj? som styrker kvalitetsarbeidet. Det er sykehuseiers og arbeidsgivers ansvar ? bedre denne situasjonen.
Legeforeningen stilte p? h?ringen med Jon Helle, visepresident og leder av Overlegeforeningen, Johan Torgersen, leder av Ylf og Kristin Krogvold, spesialr?dgiver og advokat i Legeforeningen.

Om Legeforeningen
Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.

Legeforeningens form?l er ? jobbe for felles faglige, sosiale og ?konomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og ? arbeide med helsepolitiske sp?rsm?l.0000Send som e-post
Del denne

Authors

Related posts

Top