Kvaliteten p? rusfeltet m? heves

– Hele rusfeltet trenger en faglig opprustning, sier visepresident Jon Helle. Dette var et av Legeforeningens kjernebudskap under torsdagens stortingsh?ring om rusbehandling og anbud.

Legeforeningen m?tte til h?ring i helse- og omsorgskomiteen p? Stortinget vedr?rende et representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og B?rd Vegar Solhjell (SV). I representantforslaget foresl?s det at regjeringen skal instruere helseforetakene om at de ved kj?p av private institusjonsplasser skal prioritere ideelle akt?rer fremfor rent kommersielle, private akt?rer.
I forslaget fra Lysbakken og Solhjell fremg?r det at anbudsrunder skal erstattes av langsiktige samarbeidsavtaler med mulighet for oppsigelse. Forslaget viser til at b?de E?S-avtalen og det norske lovverket ?pner for ? prioritere akt?rer innen helse- og omsorgssektoren.
Om lag 60 prosent av den samlede kapasiteten innenfor rusbehandling ytes av private ? i alt vesentlig private, ideelle institusjoner. Legeforeningen presiserte i h?ringen at innsats og betydning m? knyttes tettere til de ?vrige tjenestene p? dette omr?det. De private institusjonene som har avtale med regionale helseforetak m? inkluderes i fagutviklingsarbeid og planprosesser.
N?dvendig med flere kompetente fagfolk
Legeforeningens hovedbudskap var at det er den grunnleggende kvaliteten p? tjenestene som er avgj?rende n?r ledig kapasitet hos private og ideelle akt?rer nyttiggj?res. Dette m? skje gjennom omforente kvalitetsm?l og faglige retningslinjer.
Visepresident Jon Helle mener flere gode fagfolk, mer kompetanse og ?kt faglighet er n?kkelfaktorer for ? sikre god kvalitet. – Problemet er ikke usikkerhet knyttet til anbud, men at det er altfor f? spesialister i denne tverrfaglige spesialisthelsetjenesten og for mange ufagl?rte som gir spesialisthelsetjenester til ruspasienter, sier Helle.
Leder i Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin, Guri Spilhaug, deler visepresidentens oppfatning. – En Samdata-rapport fra 2011 viser behovet for ?kt kompetanse og faglighet i tjenesten. P? landsbasis var det ansatt 138 leger og 2678 helse- og sosialfaglig personell med utdanning fra videreg?ende skole. Det er dermed ikke ?den hvite horde? som truer tverrfagligheten i tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det er avgj?rende ? ?ke tilstr?mningen av flere kompetente fagfolk i tjenesten for ? sikre kvaliteten, sier Spilhaug.
Legeforeningen la frem disse hovedpunktene for komiteen:
Fokus m? f?rst og fremst v?re p? tjenesten som leveres ? og kvalitetene av denne, og ikke hvem som leverer tjenestene.
Spesialisthelsetjenestens kj?p av helsetjenester fra private, ideelle institusjoner er et viktig supplement til helseforetakenes tjenestetilbud og bidrar til at helseregionene har tilstrekkelig kapasitet til ? tilby befolkningen gode og forsvarlige tjenester innenfor rusbehandling.
For ? styrke samhandlingen m? tilbudet til rusmiddelavhengige p? kommunalt niv? styrkes. Rusmiddelavhengige b?r tilbys n?dvendige velferdstjenester som botilbud p? kommunalt niv?. Spesialisthelsetjenesten innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) m? v?re tilstede i lokalsykehusomr?dene med et d?gntilbud inkludert akuttbehandling, poliklinikk og dagbehandling.
Legeforeningens delegasjon til Stortinget var visepresident Jon Helle, leder av Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Guri Spilhaug.

Om Legeforeningen
Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.

Legeforeningens form?l er ? jobbe for felles faglige, sosiale og ?konomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og ? arbeide med helsepolitiske sp?rsm?l.0000Send som e-post
Del denne

Authors

Related posts

Top