H?ring om fremtidig spesialitetsstruktur

Legeforeningen skriver i sitt svar at de skal v?re en sentral premissleverand?r for spesialiseringen. En utdanningsstruktur uten foreningens delaktighet er uakseptabel.
P? oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Helsedirektoratet gjennomf?rt et utredningsarbeid om fremtidig spesialitetsstruktur. Helsedirektoratet vil sammenfatte utredningen i en endelig tilr?ding til Helse- og omsorgsdepartementet i november 2014.
Stort engasjement
H?ringsprosessen har v?rt omfattende og har skapt et meget stort engasjement innad i Legeforeningen. Over 60 h?ringsuttalelser har kommet inn, fra fagmedisinske foreninger, spesialitetskomiteer, lokalforeninger, yrkesforeninger, spesialforeninger samt r?d og utvalg. Det har v?rt en stor grad av enighet mellom h?ringsinstansene i synet p? utredningen om fremtidig spesialitetsstruktur og konsekvensvurderingen av forslagene.
Legeforeningens h?ringsuttalelse har kommentert de aller fleste av forslagene til fremtidig spesialitetsstruktur. Blant annet turnus integrert i spesialistutdanningen, redusert spesialiseringstid, overgang til hovedspesialiteter for alle indremedisinske og kirurgiske grenspesialiteter og ny spesialitet i mottaks- og indremedisin.
Utredningsarbeidet fra direktoratet inneholder flere gode intensjoner. Blant annet foresl?s det, p? lik linje med Legeforeningen sitt syn, et mer strukturert spesialiseringsl?p enn det som er tilfelle med dagens system. Legeforeningen er imidlertid sterkt kritisk til forslagene om ? korte ned normert utdanningslengde, s?rlig for den spissede delen av spesialiseringen. Det p?pekes ogs? at inndeling i et tredelt modulsystem ikke passer for mange av spesialitetene. Det presiseres at struktur og innhold i stor grad m? tilpasses den enkelte spesialitets behov.
Avgj?rende med en klar rolle
Én viktig tilbakemelding til direktoratet er at Legeforeningen m? gis en klar og tydelig rolle. Legeforeningen er ikke tildelt noen formaliserte roller i Helsedirektoratets forslag til ny spesialitetsstruktur. Forankring i Legeforeningen med de fagmedisinske foreninger er helt avgj?rende for utdanningenes utvikling og legitimitet.
Legeforeningen organiserer 97 % av norske leger, dette gjelder b?de de som skal utdannes og de som utdanner. Foreningen m? med sine organisasjonsledd og medlemmer fortsatt v?re en sentral premissleverand?r for spesialiseringen. En utdanningsstruktur der Legeforeningens delaktighet ikke er ivaretatt er derfor uakseptabel.
H?ringsuttalelsen er tilgjengelig p? Legeforeningens hjemmeside
Om Legeforeningen
Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.

Legeforeningens form?l er ? jobbe for felles faglige, sosiale og ?konomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og ? arbeide med helsepolitiske sp?rsm?l.0000

Authors

Related posts

Top