Teknologi

Fra sykehusvisjon til realitet

Helseministeren vektla nasjonal sykehusplan i 2015 og mer effektiv kreftdiagnostikk under sin sykehustale tirsdag formiddag. ? Vi st?tter m?lene og ser frem til ? bidra med l?sningene, sier president Hege Gjessing.

Bent H?ie holdt sin f?rste sykehustale som helseminister til over 400 fremm?tte i det store auditoriet p? Rikshospitalet i Oslo 7. januar. I sin tale til sykehusene la H?ie frem seks konkrete tiltak og forventninger til sykehusene i tiden fremover.

Nasjonal sykehusplan
Blant tiltakene helseministeren presenterte var nyheten om at arbeidet med en nasjonal sykehusplan ikke bare er i gang, men at planen skal ferdigstilles og presenteres for Stortinget i 2015. Sykehusplanen skal gi en bedre oversikt om spesialisthelsetjenesten er rustet til ? m?te fremtidens utfordringer med tanke p? ressurser, kapasitet og pasientbehandling.
– For Legeforeningen er det viktig at den nasjonale sykehusplanen inneholder en forpliktende investeringspakke for sykehus. Pakken m? sikre 70 milliarder i n?dvendige friske midler til bygg og medisinskteknisk utstyr, mener Gjessing.
Uten en investeringspakke vil foretakene fortsatt g? med overskudd for ? kunne oppgradere bygg og medisinskteknisk utstyr. Som eksempel ser man i dag at landets st?rste sykehus, OUS, sliter med ? f? gjennomf?rt n?dvendige investeringer p? grunn av manglende ?konomisk handlingsrom.
Eget selskap for helsebygg
H?ie la frem sitt ?nske om ? etablere et nytt selskap for helsebygg, som skal samle kunnskap og kompetanse om hvordan ? realisere byggeprosjekter innen spesialisthelsetjenesten. Selskapet skal eies av de fire regionale helseforetakene og legges til Trondheim.
– Vi st?tter en egen organisasjon som bevarer kompetansen og erfaringene fra tidligere byggeprosjekter. Det er i tillegg helt sentralt at fagmilj?ene blir h?rt i utforming og lokalisering av fremtidige sykehusbygg, sl?r Gjessing fast.
Reduserer styringskravene
Det ble klart at H?ie halverer antall styringskrav til de regionale helseforetakene. Det er avgj?rende at reduksjonen av styringskravene bidrar til ? minske detaljstyring og rapportering. F?rst da vil man kunne frigj?re mer tid til pasientbehandling og ha sykehus med st?rre frihet til ? organisere seg effektivt.
– Sykehusleger bruker i dag under halvparten av arbeidstiden til pasientene. Legeforeningen har i lang tid etterlyst grep som legger til rette for at leger kan bruke mer tid p? pasientene sine og til faglig utvikling. V?rt h?p er at reduksjonen i styringskrav blir et steg i riktig retning, sier Gjessing.
Legeforeningens ?nske er at f?rre tellekanter f?rer til et helsevesen som er mer tilgjengelig og mer fleksibelt. Dette vil f?re til mindre ventetid og komme pasientene til gode.
Mer effektivt forl?p for kreftpasienter
Helseministeren pekte p? at det finnes et stort forbedringspotensiale med tanke p? ? tilby raskere diagnostisering og redusert ventetid for behandling av kreftpasienter. Et grep er videre etablering av tverrfaglige diagnosesentre. Det skal ogs? opprettes egne pakkeforl?p etter dansk modell. M?let er at pasienter skal inn i et slikt pakkeforl?p ved mistanke om kreft.

– Redusert ventetid og en mer effektiv behandlingsprosess er utelukkende positivt n?r tid spiller en s? avgj?rende rolle. Skal vi lykkes er vi likevel avhengige av ? bygge opp et behandlingsapparat med nok folk, utstyr og bygg som faktisk kan ta seg av pasientene p? en god m?te.
Om Legeforeningen
Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.

Legeforeningens form?l er ? jobbe for felles faglige, sosiale og ?konomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og ? arbeide med helsepolitiske sp?rsm?l.0000Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy