Vitenskap

Fjerner henvisningen til abort

Fjerner henvisningen til abort
07-05-2014 15:28 Den norske legeforening Forslaget regjeringen og KrF la fram onsdag skal ivareta b?de aborts?kende kvinners rettigheter og hensynet til legers samvittighetsgrunner.

Forslaget regjeringen og KrF la fram onsdag skal ivareta b?de aborts?kende kvinners rettigheter og hensynet til legers samvittighetsgrunner.
– For Legeforeningen har det v?rt viktig ? v?re tydelige p? at l?sningen ivaretar begge deler, noe vi har v?rt i dialog med helseministeren og KrF for ? sikre, sier president Hege Gjessing.
Helseminister Bent H?ie (H) og leder i KrF Knut Arild Hareide presenterte i ettermiddag forslag til l?sning p? reservasjonssaken. Forslaget inneb?rer at fastlegen ikke lenger vil ha noen rolle n?r det gjelder henvisning til abort. Dermed er det heller ikke noe ? reservere seg i mot. Kvinner kan allerede i dag begj?re abort p? egne vegne. Henvisning fra legen er derfor ikke n?dvendig.
Forslaget inneb?rer at alle fastleger skal ta imot og hjelpe kvinner som vurderer abort. Kvinnen skal f? unders?kelsene og informasjonen hun trenger. Fastlegen skal gi informasjon, veiledning og hjelp til eventuell kontakt med sykehus eller nemnd ? ogs? informasjon om hva slags hjelp kvinnen kan f? dersom hun velger ? fullf?re svangerskapet.
Det vil bli etablert et nasjonalt gr?nt telefonnummer for informasjon og veiledning om svangerskap og abort, m.m. Forslaget presiserer ogs? kommunenes ansvar og hvilken oppgavefordeling fastleger med felleslister kan ha. Det skal gjennomf?res et egnet tilsyn i 2016 n?r ordningen har f?tt virke i noe tid.
Legeforeningen vil ha en ordin?r h?ringsrunde n?r forslaget blir sendt ut p? h?ring i juni. HOD har satt h?ringsfristen til 15. september. Den nye ordningen skal etter planen tre i kraft fra 1. januar 2015. Saken er ogs? satt opp for behandling p? Legeforeningens landsstyrem?te i mai.
– Legeforeningen stiller seg ogs? positiv til at regjeringen og KrF er enige om at det skal nedsettes et nasjonalt offentlig utvalg som skal utrede etiske og praktiske forhold rundt tanke- og samvittighetsfriheten i det norske arbeidsliv generelt, sier Gjessing.
Les HODs pressemelding, hvor ogs? skisse til h?ringsnotat og avtalen mellom regjeringen og KrF kan lastes ned.

A to już wiesz?  Mer ?penhet i helsevesenet

Om Legeforeningen
Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.

Legeforeningens form?l er ? jobbe for felles faglige, sosiale og ?konomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og ? arbeide med helsepolitiske sp?rsm?l.0000Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy