– Faglige vurderinger er n?kkelen

Legeforeningen la vekt p? betydningen av fagmilj?enes stemme i stortingsh?ring om nasjonal helse- og sykehusplan.
Bakgrunnen for h?ringen var et representantforslag fra Senterpartiet. Det tidligere regjeringspartiet vektla i sitt forslag at saker av vesentlig betydning, som f?detilbud og akuttberedskap, ikke skal kunne vedtas av helseforetakene n?, men bestemmes av Stortinget i den kommende helse- og sykehusplanen. Senterpartiet viste til mange foretak har strategiplaner p? h?ring, med planer for endelig vedtak innen relativ kort tid.
M? sikre gode rammevilk?r for pasientbehandlingen
Legeforeningen deler Senterpartiets synspunkt i forslaget n?r det gjelder hovedlinjene i en nasjonal helse- og sykehusplan: Planen m? gi overordnede og tydelige f?ringer for fremtidig sykehusutbygging, investeringer, funksjonsfordeling og oppgaver. Dette vil i stor grad bidra til ? sidestille helseforetakenes mulighet til ? ha de beste rammevilk?rene for god pasientbehandling.
Legeforeningen mener at en nasjonal sykehusplan m? fastsette krav til faglig innhold i ulike typer sykehus. M?lsetningen er at alle skal ha lik tilgang til helsetjenester uavhengig av bosted. President Hege Gjessing understreket betydningen av at de faglige vurderingene m? v?re sentral premissleverand?r i utformingen av en nasjonal helse- og sykehusplan.
-Vi mener faglige vurderinger er n?kkelen. Det m? stilles faglige minstekrav til sykehus med kuttfunksjoner og v?rt syn er at de m? inneholde indremedisin, kirurgi og anestesi og tilgang til st?ttetjenester i radiologi og lab.fag, presiserte Gjessing.
– For lenge ? vente
Legeforeningen ga i h?ringen uttrykk for at man ikke deler Senterpartiets syn p? ? stoppe p?g?ende, lokale prosesser i helseforetakene.
-Vi mener at frysing kan f?re til svekkelse av allerede s?rbar infrastruktur. Nye og mer funksjonelle bygg vil gi mer effektiv sykehusdrift p? lang sikt, og derfor mener vi at det er for lenge ? skulle vente p? en nasjonal helse- og sykehusplan n?r det gjelder for eksempel opprustning av bygningsmasse, sa Gjessing til komiteen.

Om Legeforeningen
Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.

Legeforeningens form?l er ? jobbe for felles faglige, sosiale og ?konomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og ? arbeide med helsepolitiske sp?rsm?l.4000Send som e-post
Del denne

Authors

Related posts

Top