Teknologi

Etterlyste ?kt satsing p? helse i Stortingets budsjetth?ring

Etterlyste ?kt satsing p? helse i Stortingets budsjetth?ring
07-11-2013 09:29 Den norske legeforening Legeforeningen etterlyste investeringsl?ft for sykehus, styrking av den kommunale legetjenesten og forpliktende folkehelsetiltak under h?ringen i Helse- og omsorgskomiteen torsdag denne uken.

Legeforeningen etterlyste investeringsl?ft for sykehus, styrking av den kommunale legetjenesten og forpliktende folkehelsetiltak under h?ringen i Helse- og omsorgskomiteen torsdag denne uken.

Komiteen hadde invitert til h?ring om forslaget til statsbudsjettet som ble lagt frem 14. oktober. H?ringen bestod av en muntlig presentasjon av Legeforeningen, etterfulgt av oppf?lgende sp?rsm?l fra komiteens medlemmer.
Under presentasjonen la Legeforeningen vekt p?:
Behov for ?kte investeringer i sykehus. Budsjettforslaget legger opp til en fortsatt uholdbar praksis, nemlig at sykehus m? g? med overskudd for ? realisere langsiktige investeringsplaner. Sykehusene trenger en investeringspakke som kan dekke det eskalerende etterslepet og investeringsbehovet p? bygg og medisinskteknisk utstyr
Utfordringene i hovedstadsomr?det. Etableringen av Oslo universitetssykehus (OUS), nedleggelsen av Aker og overf?ringen av 160 000 pasienter til Ahus har f?rt til en rekke utfordringer med tanke p? kapasitet og organisering. Under h?ringen understreket Legeforeningen det prek?re behovet for strakstiltak i hovedstadsomr?det: Reorganisere OUS med stedlig ledelse i alle ledd, gjen?pne Aker og ta i bruk ledig kapasitet ved Lovisenberg, Diakonhjemmet og B?rum sykehus var l?sninger som ble presentert for komiteen
Styrking av det kommunale legetjenestetilbudet. Forslaget om ? bevilge 50 millioner kroner til ? styrke legevaktstjenesten er positivt, men for beskjedent. Legeforeningen mener ogs? at budsjettet mangler tiltak og ambisjoner for fastlegeordningen. Samhandlingsreformen legger opp til nye forventninger og ?kt aktivitet, uten at budsjettet tar hensyn til dette i tilstrekkelig nok grad. Legeforeningen etterlyser en nasjonal legevaktreform og en ?kning av den totale legedekningen i kommunene for ? m?te de demografiske utfordringene og styrke den akuttmedisinske kjede
Forebyggende helsearbeid og prioritering av folkehelse. Legeforeningen savner nye, konkrete tiltak med tilh?rende bevilgninger i det foresl?tte budsjettet. Det er behov for strukturelle virkemidler, pris- og avgiftspolitikk, som gj?r sunne valg enklere og usunne valg vanskeligere. Utjevning av sosiale helseforskjeller er det aller viktigste tiltaket for ? bedre den totale folkehelsen
Legeforeningens stilte med f?lgende delegasjon i Helse- og omsorgskomiteen: president Hege Gjessing, sentralstyremedlem og leder for Yngre legers forening Johan Torgersen og sentralstyremedlem og tillitsvalgt ved Oslo universitetssykehus Christian Grimsgaard.

A to już wiesz?  Fem skritt for folkehelsen

Om Legeforeningen
Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.

Legeforeningens form?l er ? jobbe for felles faglige, sosiale og ?konomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og ? arbeide med helsepolitiske sp?rsm?l.0000Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy