Vitenskap

Enighet om videref?ring av sosiale bestemmelser i sykehusene

Akademikerne Helse og Spekter kom i dag, tirsdag 6. mai, til enighet i forhandlingene om overenskomstens del A1 om sosiale bestemmelser.
Resultatet inneb?rer at dagens bestemmelser i hovedsak videref?res uendret. Arbeidstakersidens krav om utvidelse av yrkesskadeforsikringen til ? dekke skade p? fritiden etter vold fra pasient, er definert som et utest?ende sp?rsm?l. Dette vil bli tatt opp igjen i de avsluttende, sentrale forhandlingene.
Akademikerne, Unio, LO, YS og SAN overleverte felles krav til Spekter. A1 ble forhandlet felles med hovedorganisasjonene p? arbeidstakersiden ? og Spekter. Forhandlingene om de sosiale bestemmelsene var andre trinn i forhandlingsprosessen, som best?r av 5 trinn, med en kombinasjon av sentrale og lokale forhandlinger.
Hovedoppgj?ret i helseforetakene og p? Lovisenberg fortsetter med forhandlinger om Legeforeningens sentrale avtaldel, A2 i neste uke. Hovedoppgj?ret i Spekter omfatter alle leger ansatt i helseforetak (omr?de 10) og ved Lovisenberg Diakonale Sykehus (omr?de 4), til sammen ca. 10 900 medlemmer.
Om Legeforeningen
Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.

Legeforeningens form?l er ? jobbe for felles faglige, sosiale og ?konomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og ? arbeide med helsepolitiske sp?rsm?l.0000Send som e-post
Del denne

Similar Posts