?konomi

Ber departementet rydde

Legeforeningen og KS ber Helse- og omsorgsdepartementet rydde i forhold knyttet til veiledet tjeneste for allmennleger.
De to organisasjonene reagerer p? at endringer i regelverk, omlegging av praksis og en stivbent praktisering av regelverket, nok en gang f?rer til belastning og et ?konomisk tap for kommuner og enkelte leger utdannet utenfor Norge.
Det er krav om tre?rig veiledet tjeneste for ? kunne praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon. I november 2013 ble behandlingen av nye veilederavtaler og s?knader om prim?rgodkjenning som allmennlege med utdanning fra andre EU/E?S-land stanset. Dette f?rte til en dramatisk stans i rekruttering og ?konomisk usikkerhet for en rekke leger og kommuner. Legeforeningen ga saken h?yeste prioritet og har jobbet aktivt mot myndighetene for ? f? til en l?sning.
Stivbeint fortolkning
Stadige endringer i regelverket har skapt store problemer for mange leger, sist ved at Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) har gitt allmennleger som har gjennomf?rt 2,5 ?rs veiledet tjeneste i kommunene, beskjed om at deres veilederperioder ikke vil bli forlenget. SAK viser til at disse legene m? gjennomf?re de resterende seks m?nedene med veiledet tjeneste i sykehus. SAK nekter dermed ? ta hensyn til at det for mange ikke er mulig ? finne en sykehusstilling umiddelbart etter at veiledningsperioden p? 2,5 ?r i kommunen er fullf?rt. Legeforeningen og KS kan ikke se at regelverket gir holdepunkter for SAKs stivbeinte fortolkning.
Hvis kravet blir opprettholdt, kan det for disse legene bli tredje gang i l?pet av ett ?r at de mister refusjonsgrunnlaget sitt. Dette er uakseptabelt, og Legeforeningen og KS ber Helse- og omsorgsdepartementet finne en snarlig l?sning for denne gruppen.
Uheldig for rekrutteringen
Omfanget av omlegginger i regelverk og praktisering har i sum f?rt til betydelig usikkerhet og belastning for en rekke leger og kommuner. Dette er leger som n?rmest uten unntak er nyutdannede og i etableringsfasen. Det er sv?rt uheldig for rekruttering til allmennmedisin at dette skjer. Det er behov for et st?rre opprydningsarbeid i b?de regelverk og veiledningsmateriale.
Legeforeningen og KS ber departementet om et m?te i sakens anledning.
Brevet fra Legeforeningen og KS til departementet er tilgjengelig p? Legeforeningens hjemmesider.
Om Legeforeningen
Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.

Legeforeningens form?l er ? jobbe for felles faglige, sosiale og ?konomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og ? arbeide med helsepolitiske sp?rsm?l.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy