Teknologi

Afinitor fortsetter ? vise sterke resultater ved metastatisk brystkreft

(FOR HELSEJOURNALISTER)
Nye resultater bekrefter Afinitors evne til ? bremse sykdomsprogresjon hos kvinner med metastatisk hormonpositiv brystkreft.1 Resultatene ble nylig presentert ved verdens st?rste brystkreftkongress i San Antonio, USA.

Om lag 1500 kvinner lever med metastatisk brystkreft i Norge i dag. De fleste har hormonpositiv brystkreft som krever antihormonbehandling, en behandling som har vist seg ? miste effekt over tid.1
Ferske resultater fra det store kliniske forskningsprogrammet BOLERO ble presentert ved den internasjonale brystkreftkongressen ?26th Annual San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS 2013)? i USA. Det flere ?r lange forskningsprogrammet studerer graden av sikkerhet og effekt av mTOR-hemmeren Afinitor ved behandling av metastatisk brystkreft.
Brystkrefteksperten Howard A. Burris presenterte en analyse av progresjonsfri overlevelse hos kvinner som ble behandlet med Afinitor i kombinasjon med antihormonbehandling (eksemastan). Analysen viste at kvinnerbehandlet med Afinitor oftere fikk sine tumorer redusert og i noen tilfeller forsvant de helt, sammenlignet med pasientgruppen som kun fikk antihormonbehandling.2
Signifikant effekt p? tumor
Resultatene bekrefter funnene fra den store BOLERO-2 studien som l? til grunn for godkjennelsen av Afinitor. Denne studien viste at kvinner som ble behandlet med Afinitor i kombinasjon med eksemastan levde mer enn dobbelt s? lenge uten progresjon (7,8 m?neder), sammenlignet med kvinner som kun fikk eksemastan (3,2 m?neder). Senere har det vist seg at denne fordelen ?ker til 11,5 m?neder n?r man f?r Afinitor og eksemastan som f?rstelinjebehandling etter p?vist spredning.3,4
For ytterligere informasjon:
Tarje Bergdahl, Head of Medical Affairs, Novartis Onkologi Norge
Tel: 913 74 469 E-post: [email protected]

Om metastatisk brystkreft5,6
Brystkreft rammet 3094 kvinner og 28 menn i Norge i 2011. Omtrent 2,5 % av alle brystkrefttilfeller i Norge mellom 2005 og 2009 var metastatisk brystkreft ved diagnosetidspunktet. De fleste av spredningstilfellene er s?kalt hormonpositiv metastatisk brystkreft, som tradisjonelt har v?rt behandlet med antihormonbehandling.
Fakta om Afinitor7
Afinitor er godkjent for behandling av pasienter med hormonpositiv/HER2-negativ brystkreft med spredning, i kombinasjon med ikke-steroid antihormonbehandling. Afinitor hemmer proteinet mTOR i kreftcellene og reduserer dermed kreftsvulstenes blodtilf?rsel, vekst og spredning. mTOR-hemming er et moderne og m?lrettet behandlingsprinsipp ved metastatisk brystkreft.8
Fakta om BOLERO-2
Fase III-studien BOLERO-2 er en randomisert, dobbelblind, placebokontrollert, multisenter studie. Studien omfattet 724 pasienter og ble gjennomf?rt p? 189 sykehus over hele verden, blant annet i Norge. Pasienter som oppfylte studiekriteriene ble randomisert (2:1) til ? f? enten Afinitor 10 mg/dag oralt (n=485) eller placebo (n=239). Alle pasientene i studien fikk antihormonbehandling med ikke-steroid aromatasehemmer (eksemestan tabletter 25 mg/dag). Det prim?re m?let var progresjonsfri overlevelse (PFS), basert p? utpr?vers radiologiske vurdering.
Studien ble avsluttet f?r tiden grunnet signifikant ?kt PFS
Studiens prim?re m?l var progresjonsfri overlevelse. Sekund?re m?l var total overlevelse, responsfrekvens, bivirkninger, livskvalitet og klinisk nytte. Studien ble avsluttet f?r tiden av etiske ?rsaker da en interim-analyse viste at det prim?re m?let var oppn?dd; kvinnene i Afinitor-gruppen hadde signifikant lengre levetid uten sykdomsprogresjon. Begge pasientgruppene fikk dermed tilgang til Afinitor i sin videre behandling.
Kilder
1 Brystkreftforeningen
2 Characterization of Response to Everolimus (EVE) in BOLERO-2: A Phase 3 Trial of EVE plus Exemastane (EXE) in Postmenopausal Women with HR+, HER2- Advanced Breast Cancer presentert av Dr. Howard A. Burris, fra Tennessee Oncology i Nashville, USA.
3 Baselga J. Everolimus in combination with exemestane for postmenopausal women with advanced breast cancer who are refractory to letrozole or anastrozole: results of the BOLERO-2 phase III trial. 2011 European Multidisciplinary Cancer Congress. Presentation of late breaking abstract No. 9LBA. september 26, 2011
4 Piccart M et al. Everolimus for Postmenopausal Women with Advanced Breast Cancer: Updated Results of the BOLERO-2 Phase III Trial. Abstract #559. American Society of Clinical Oncology 2012 Annual Meeting, Chicago, IL.
5 www.kreftregisteret.no
6 www.brystkreftforeningen.no
7 Afinitor SPC, www.legemiddelverket.no8 Advani SH. Targeting mTOR Pathway: A New Concept in Cancer Therapy. Indian Journal Medical Pediatric Oncology. Oct-Dec 2010: 1-10.

Om Novartis
Novartis er et globalt selskap med hovedsete i Basel i Sveits. Novartis utvikler nye medisiner og behandlingsmetoder som forlenger liv og ?ker livskvalitet. Novartis tilbyr en bred portef?lje best?ende av innovative medisiner, ?yepleie, kostnadsbesparende generiske legemidler, forebyggende vaksiner, diagnostiske verkt?y, reseptfrie legemidler (OTC) og veterin?rprodukter. Novartis er det selskapet i verden som utvikler flest nye legemidler. I 2012 oppn?dde gruppen et netto salg p? USD 56,7 milliarder, med en FOU-satsning p? hele USD 9,3 milliarder. Selskapets viktigste oppgave er ? s?rge for at pasienter har tilgang til de nyeste og beste medisinene. Novartis har mer enn 130 000 ansatte i over 140 land. 120 medarbeidere jobber i Novartis Norge som har kontorer i Nydalen i Oslo. Se ogs? v?re hjemmesider www.novartis.no og f?lg oss p? Twitter @Novartis p? http://twitter.com/novartis 01500Send som e-post
Del denne

Similar Posts