Vitenskap

31 m?neders overlevelse ved metastatisk brystkreft

(FOR HELSEJOURNALISTER)
Kvinner med hormonpositiv brystkreft med spredning kan i snitt leve 31 m?neder n?r de f?r Afinitor (everolimus) kombinert med antihormonbehandling.1 Det viser nye forskningsdata presentert ved Europas st?rste brystkreftkongress i Glasgow, Skottland.
Om lag 1500 kvinner lever med metastatisk brystkreft i Norge.2 De fleste har hormonpositiv brystkreft som krever antihormonbehandling, en behandling som mister effekt over tid slik at sykdommen igjen skyter fart.
Viser lengste m?lte total overlevelse noensinne
Data presentert ved 9th European Breast Cancer Conference (EBCC-9) i Glasgow viste for f?rste gang data for total overlevelse med mTOR-hemmeren Afinitor ved hormonpositiv og HER2- metastatisk brystkreft. Resultatene viste en ?kt total overlevelse (overall survival, OS) p? 4,4 m?neder sammenlignet med antihormonbehandling alene.1 OS-dataene oppn?dde ikke statistisk signifikans, men studiens hovedinvestigator professor Martine Piccard understreket i sin presentasjon ved EBCC-9 at OS-dataene tross dette m? anses som klinisk viktige.1 Forskningsdataene viste 31 m?neder total overlevelse – det lengste som noen gang har blitt observert hos kvinner hvor brystkreften har utviklet seg til tross for behandling med aromatasehemmer.1
– BOLERO-2 studien bekrefter at Afinitor i kombinasjon med eksemestan (Aromasin) forsinker sykdomsprogresjonen for denne pasientgruppen. Dataene fra analysen indikerer en klar trend mot ?kt totaloverlevelse. I tillegg ser vi at behandlingen utsetter tiden til pasientene trenger kjemoterapi. Det er viktig for at kvinner med metastatisk brystkreft kan opprettholde en god livskvalitet, kommenterer Dr. Jürgen Geisler, professor i Medisinsk Onkologi og Radioterapi ved Universitetet i Oslo.
?kt progresjonsfri overlevelse
Afinitor er godkjent for behandling av hormonreseptorpositiv, HER2-negativ metastatisk brystkreft i kombinasjon med ikke-steroid antihormonbehandling.7 Grunnlaget for godkjennelsen av Afinitor var BOLERO 2-studien, hvor kvinner som ble behandlet med Afinitor i kombinasjon med eksemestan oppn?dde en progresjonsfri overlevelse (PFS) p? 11 m?neder, sammenlignet med kvinner som kun fikk eksemestan (4,1 m?neder).3 Denne gevinsten i PFS viste seg ? ?ke til 15,2 m?neder n?r man ga Afinitor og eksemestan som f?rstelinjebehandling etter p?vist spredning, med opprettholdt helserelatert livskvalitet for pasientene.4
For ytterligere informasjon:
Tarje Bergdahl, Head of Medical Affairs, Novartis Onkologi Norge
Tel: 913 74 469 E-post: [email protected]
Dr. Jürgen Geisler, professor i Medisinsk Onkologi og Radioterapi ved Universitetet i Oslo
Tel: 911 87 447 E-post: [email protected]

NO1404195035

Om metastatisk brystkreft5,6
Brystkreft rammet 3094 kvinner og 28 menn i Norge i 2011. Omtrent 2,5 % av alle brystkrefttilfeller i Norge mellom 2005 og 2009 var metastatisk brystkreft ved diagnosetidspunktet. De fleste av spredningstilfellene er s?kalt hormonpositiv metastatisk brystkreft, som tradisjonelt har v?rt behandlet med antihormonbehandling.
Fakta om Afinitor7
Afinitor er godkjent for behandling av pasienter med hormonpositiv/HER2-negativ metastatisk brystkreft, i kombinasjon med ikke-steroid antihormonbehandling. Afinitor hemmer proteinet mTOR i kreftcellene og reduserer dermed kreftsvulstenes blodtilf?rsel, vekst og spredning. mTOR-hemming er et moderne og m?lrettet behandlingsprinsipp ved metastatisk brystkreft.8
Fakta om BOLERO-29
Fase III-studien BOLERO-2 er en randomisert, dobbelblind, placebokontrollert, multisenter studie. Studien omfattet 724 pasienter og ble gjennomf?rt p? 195 lokasjoner over hele verden, blant annet i Norge. Pasienter som oppfylte studiekriteriene ble randomisert (2:1) til ? f? enten Afinitor 10 mg/dag oralt (n=485) eller placebo (n=239). Alle pasientene i studien fikk antihormonbehandling med ikke-steroid aromatasehemmer (eksemestan tabletter 25 mg/dag). Det prim?re m?let var progresjonsfri overlevelse (PFS), basert p? utpr?vers og uavhengiges radiologiske vurdering. Studien ble avsluttet f?r tiden av etiske ?rsaker da en interim-analyse viste at det prim?re m?let var oppn?dd; kvinnene i Afinitor-gruppen hadde signifikant lengre levetid uten sykdomsprogresjon (PFS). Begge pasientgruppene fikk dermed tilgang til Afinitor i sin videre behandling.

Referanser
1. Piccart M, et al. Everolimus plus exemestane for hormone receptor-positive (HR+), human epidermal growth factor receptor-2-negative (HER2-) advanced breast cancer (BC): overall survival results from BOLERO-2. Oral presentation Abstract #LBA1. European Breast Cancer Conference (EBCC-9), 2014, Glasgow, Scotland.
2. Informasjon fra www.brystkreftforeningen.no og www.kreftregisteret.no
3.Yardley D, et al, Everolimus Plus Exemestane in Postmenopausal Patients with HR+ Breast Cancer: BOLERO-2 Final Progression-Free Survival Analysis. Adv Ther (2013) 30:870?884 published online oct 25, 2013.
4. Beck T, et al, Everolimus plus exemestane as first-line therapy in HR+, HER2- advanced breast cancer in BOLERO-2. Breast Cancer Res Treat, published online 21 dec 2013, DOI 10.1007/s10549-013-2814-5
5. www.kreftregisteret.no
6. www.brystkreftforeningen.no
7. Afinitor SPC, www.legemiddelverket.no8. Advani SH. Targeting mTOR Pathway: A New Concept in Cancer Therapy. Indian Journal Medical Pediatric Oncology. Oct-Dec 2010: 1-10.
9. Baselga J. Everolimus in Postmenopausal Hormone-Receptor-Positive Advanced Breast Cancer. New England Journal of Medicine. December 2011.
Om Novartis
Novartis er et globalt selskap med hovedsete i Basel i Sveits. Novartis utvikler nye medisiner og behandlingsmetoder som forlenger liv og ?ker livskvalitet. Novartis tilbyr en bred portef?lje best?ende av innovative medisiner, ?yepleie, kostnadsbesparende generiske legemidler, forebyggende vaksiner, diagnostiske verkt?y, reseptfrie legemidler (OTC) og veterin?rprodukter. Novartis er det selskapet i verden som utvikler flest nye legemidler. I 2012 oppn?dde gruppen et netto salg p? USD 56,7 milliarder, med en FOU-satsning p? hele USD 9,3 milliarder. Selskapets viktigste oppgave er ? s?rge for at pasienter har tilgang til de nyeste og beste medisinene. Novartis har mer enn 130 000 ansatte i over 140 land. 120 medarbeidere jobber i Novartis Norge som har kontorer i Nydalen i Oslo. Se ogs? v?re hjemmesider www.novartis.no og f?lg oss p? Twitter @Novartis p? http://twitter.com/novartis 0000Send som e-post
Del denne

Similar Posts